Gotland
Centerpartiet lokalt

Rädda Östersjön

Stefan och Gabriella

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. De döda havsbottnarna fortsätter att öka och samtliga delar av Östersjön klassificeras idag som övergödda. HELCOM (Helsingforskonventionen), Naturvårdsverket och WWF menar alla att målen kring att minska övergödningen inte nås vare sig nationellt eller regionalt. Målen kommer inte heller att nås med nuvarande åtgärder. Inget Östersjöland gör i nuläget tillräckligt.

Centerpartiet föreslår därför ett nytt verktyg där de länder som smutsar ner Östersjön också får betala, inspirerat av EU:s system för handel med utsläppsrätter för att lyckas få bukt med bottendöden och förorenade hav. Istället för företag, som ingår i handeln för utsläppsrätter av koldioxid, är det länderna runt Östersjön som bör vara med i det nya systemet. Det går redan att mäta hur mycket varje land bidrar till övergödningen, så det finns bra förutsättningar för att få ett handelssystem på plats och bör genomföras inom ramen för HELCOM.

För att Sverige ska öka takten kring att minska övergödning föreslår Centerpartiet även en nationell satsning på 1,3 Miljarder för rent vatten och havsmiljö. Fokus blir kring rena hav, sjöar och vattendrag, att säkra dricksvattnet i hela landet samt att stoppa bottendöden och rädda Östersjön. Den s.k. Blå Miljarden kan exempelvis gå till medfinansiering av lokalt förbättringsarbete. Det lokala och ideella engagemanget på Gotland är stort och viktigt för att arbeta med dessa konkreta åtgärder och projekt kring övergödning och framtidens dricksvatten.

C tror starkt på rådgivningsmetoden Greppa Näringen som varit framgångsrik i arbetet att minska övergödningen från lantbrukssektorn. Men tempot behöver öka för att nå en mer framgångsrik rådgivning som verkligen ger resultat. Det kommer även krävas mer åtgärder för att säkerställa ett hållbart fiske då torsken i Östersjön mår extremt dåligt.

Centerpartiet kommer att driva arbetet för att rädda Östersjön på flera nivåer samtidigt. Tillsammans räddar vi Östersjön.

Gabriella Hammarskjöld (C) och Stefan Nypelius (C), Riksdags- och regionfullmäktigekandidater