Dags att verkställa beslutet om dubbel markanvisning!

Bron från kryssningskajen över färjeleden blir inte klar i tid. Det är ungefär ett halvår kvar tills första kryssningsfartyget ska angöra den nya kajen och nu diskuteras istället en provisorisk bro. Hur klokt är detta?

Med endast sex månader kvar, tycker då jag att det måste vara betydligt bättre att planera för bussar istället för en provisorisk bro. Bussar kostar. Ja, så är det men det gör väl också en provisorisk bro. Nej, se det som ett läroår och börja planera för bussar istället!

I regionen har vi nu i två dagar haft budgetavstämning. Ser man till ekonomin ligger nu årets resultat på 69 miljoner, vilket motsvarar 1,4 procent av nettokostnaderna medan målet för god ekonomisk hushållning är 2 procent.

Prognosen är en förbättring även om nämnderna totalt fortfarande visar minussiffror. Förbättringen beror på hårt arbete i verksamheterna enligt regiondirektören, vilket är bra. Ser vi till övriga kommunsverige så är ekonomin också positiv just nu och så ska det vara när vi nu är på toppen av högkonjunkturen.

I Region Gotlands årsprognos på plus 69 miljoner är 60 miljoner intäkter från försäljning av mark och reavinster tack vare högt bostadsbyggande. Alltså engångsintäkter. När vi ser framåt är det därför oerhört viktigt att effektiviseringar och förändringar sker så att vi når de ekonomiska målen som fullmäktige enigt beslutat om för att kunna upprätthålla en trygg och långsiktig välfärd över hela Gotland.

Ett av regionens mål är också att ha ”en levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans”. Vad betyder då det? Helt enkelt att vi måste våga satsa över hela Gotland, inte sätta stad mot land och kunna bo och leva så som vi gör i dag, över hela ön. Därför är det så viktigt att det ska vara möjligt att bygga till en bostad för att klara generationsskiften utan att behöva kämpa i flera år som vi har exempel på södra Gotland.

Viktigt att bygga nya lägenheter även i tätorterna. Vi i Centerpartiet har motionerat om dubbel markanvisning, nu måste regionen börja jobba med det verktyget för att också få igång byggandet på landet.

Staten vill idag detaljstyra även över det som är kommunernas ansvar. De gör det via specialriktade pengar och idag finns över 120 olika statsbidrag som kommuner och landsting kan ansöka om. Jag är så glad att Centerpartiet ser det tokiga i detta. Exempelvis är statens intentioner om mindre barngrupper vällovligt men det ser olika ut i landet. Här på Gotland har vi redan små barngrupper så vi har svårt att få del av de pengarna. I Centerpartiets budget ”Nytt ledarskap för Sverige” ligger fokus på reformer som minskar klyvningen av landet, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen. Det är så vi bygger ett tryggare, öppnare och starkare samhälle. I budgeten tar Centerpartiet steget att kraftigt öka de generella statsbidragen för att kommuner och landsting själva skall kunna prioritera och utveckla välfärden utifrån regionens förutsättningar och minskar då också allt arbete med att söka pengar. Och det blir tydligt!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.