Länsarbetsdirektören får skärpa sig

Gävleborg har högst arbetslöshet i Sverige och länsarbetsnämnden Gävleborghar satt 34 % fler i ams-åtgärder!Enligt ams senaste statistik har Gävleborg tillsammans med Norrbottenhögst arbetslöshet i Sverige, det så kallade obalanstalet. Ett direktutdrag från ams hemsida säger;
• Regionalt sett är obalanstalet fortfarande högst i Norrbottens ochGävleborgs län, 11,4 respektive 11,3 procent. Lägst ligger Jönköpings länmed ett obalanstal på 5,7 procent.Totalt rör det sig om 15~084 unika individer som står utanförarbetsmarknaden i vårt län.

~Trots det så har länsarbetsdirektörJan – Olof Dahlgren försökt sprida bilden av att det går bra förGävleborgs län i kommentarer till statistiken. Ingenstans i hans budskapregionalt framgår det att arbetslösheten i princip ligger på oförändradnivå jämfört med tidigare år!-

Länsarbetsnämnden Gävleborg med Jan – Olof Dahlgren i spetsen har ökatantalet personer i åtgärd i Gävleborg med 34 % från juli 05 till juli 06.Det är en anmärkningsvärt hög siffra och det är då inte konstigt att denöppna arbetslösheten sjunker något med tanke på alla de 100 tals miljonersom nu satsas från länsarbetsnämnden och ams för att socialdemokraternaska kunna sprida budskapet att arbetslösheten sjunker

Det är upprörande att länsarbetsnämndens högsta chef i Gävleborg,Jan-Olof Dahlgren agerar partipolitiskt åt socialdemokraterna. Det äruppenbarligen så att han har fått instruktionen från ams högsta chef BoBylund, gift med socialminister Berit Andnor, att förljuga statistiken ochverkligheten för att säkra en s-seger

En opolitisk tjänstemän skulle naturligtvis framhålla den svårasituation som råder på arbetsmarknaden i Gävleborg och konstatera det somframgår av ams centrala pressmeddelande att Gävleborg och Norrbotten harhögst arbetslöshet i Sverige och dubbelt så hög som i Jönköping, som ärett känt små företagarlän.-

Jag kräver därför att Jan – Olof Dahlgren backar ur årets valrörelse och atthan från och med nu agerar opolitiskt. ~Att försöka framhålla Gävleborgslän i en bättre dager än vad som är fallet är en direkt inblandning ivalet år 2006.

Det är nu rimligt att Landshövdingen som ordförande ilänsarbetsnämnden sätter sig in i statistiken och dubbelkontrollerar varjepressmeddelande från länsarbetsnämnden Gävleborg och sedan ser till attDahlgren från och med nu agerar neutralt och opolitiskt utan otillbörliginblandning i valrörelsen.