Oacceptabla skillnader

Idag beskriver Dagens Eko att chansen att överleva cancer beror på var man bor i den Södra sjukvårdsregionen. skillnaderna i cancer överlevnad. Större chans för den som bor i Lund är den som bor i Sölvesborg. Det är inget nytt och ett av de områden där det krävs förändring i svensk sjukvård. Finns ingen rimlighet i att kvaliteten på sjukvården ska variera över landet. Det finns tre vägar att komma tillrätta med det. För det första måste det bli fler öppna och tydliga jämförelser mellan resultaten. Att vi går den vägen är inget nytt för Sverige.  Hittade nyligen den här webbplatsen från Minnesota. Där kan man som patient lätt jämföra vilken läkarmottagning man bör gå till om man bor i St Paul och har ex vis diabetes. För det andra måste Socialstyrelsen kunskapsstyrning av sjukvården bli tydligare med hjälp av Nationella riktlinjer. Idag finns ex vis istort sett inga nationella riktlinjer som handlar om sjukvården ska behandla barn och ungdomar trots att de utgör en fjärdedel av befolkningen. Kopplat till riktlinjer måste också tillsynen bli skarpare. För det tredje så blir det i cancerfallet så uppenbart att Sverige måste genomföra regionreformen. Landstinget i Blekinge är för litet för att hantera avancerade cancerfall. I betänkandet "Nationell cancerstrategi" är en bärande tanke just skapandet av regionala cancercentra och att göra något åt de dåligt fungerande vårdkedjorna.