Centerpartiet lokalt
  • / Enkät: ombud om framtidens partistämma

Enkät: ombud om framtidens partistämma

Under partistämman i Karlstad 2019 bifölls en motion som innebär att förslag ska tas fram som leder till att demokratin vid partistämman vitaliseras. Partistyrelsen har därför satt igång ett arbete för att bland annat se över partistämmans arbetsformer, medlemmars möjlighet att påverka, partistämmans storlek och förläggning i tid.

Projektgruppen som har uppdraget att ta fram förslag inom ramen för dagens stadgar men också förslag som kräver stadgeändringar vill nu ha era synpunkter, förslag och idéer.

En enkät till anmälda ombud 2019

Du var anmäld som partistämmoombud på partistämman 2019.

Hur uppfattade du din roll som ombud och vilket handlingsutrymme/ vilka befogenheter kände du att du fått från dem som valt dig till uppdraget?
Hur uppfattade du din roll som ombud och vilket handlingsutrymme/ vilka befogenheter kände du att du fått från dem som valt dig till uppdraget?
Kommentar
Väl på plats på partistämman, hur tyckte du att det var att följa den politiska debatten?
Väl på plats på partistämman, hur tyckte du att det var att följa den politiska debatten?


Kommentar

Med tanke på förberedelser och genomförande av partistämman skulle du rekommendera någon annan att ta uppdraget att vara ombud?
Med tanke på förberedelser och genomförande av partistämman skulle du rekommendera någon annan att ta uppdraget att vara ombud?
Om ni bortser från hur partistämman fungerar idag...

Nuvarande process: motion > yttranden > beredning inför plenum > debatt > beslut


Partistämman ska enligt stadgarna genomföras vart annat år senast i september. Det har i praktiken inneburit sista helgen i september de senaste fem stämmorna. Tidsplanen tar idag hänsyn till beslut om partistämmoombud på kretsårsmöten och distriktsstämmor, motionsinlämning under våren. Om du tänker helt fritt:
När i tid skulle det passa som bäst att genomföra en partistämma?
Du kan välja fler alternativ. Motivera dina val i kommentarsfältet nedan.
När i tid skulle det passa som bäst att genomföra en partistämma?

Partistämman har idag 290 ombud från kretsarna och 200 från distrikten. Med partistyrelse och syskonorganisationernas ombud blir det över 520 röstberättigade.
Hur ser du på stämmans storlek när det gäller antalet röstberättigade?
Hur ser du på stämmans storlek när det gäller antalet röstberättigade?Kommentar
Har du – utifrån dina erfarenheter - någon uppfattning om ett ombud idag främst uppfattar sig som representant för en krets eller ett distrikt eller om hen i första hand representerar sig själv?
Har du – utifrån dina erfarenheter - någon uppfattning om ett ombud idag främst uppfattar sig som representant för en krets eller ett distrikt eller om hen i första hand representerar sig själv?


Kommentar
Partistämman genomförs idag under fyra dagar. 2019 års stämma började t.o.m. en dag tidigare med kommittéarbetet pga den stora ärendemängden.
Är antalet dagar bra som det är (4-5), eller bör det bli fler eller färre?
Är antalet dagar bra som det är (4-5), eller bör det bli fler eller färre?Kommentar
Motioner: Hur viktiga är nedanstående påståenden?
Välj i skalan 1-10, där 1 betyder ”Stämmer inte alls överens med min åsikt” och 10 betyder ”Stämmer helt överens med min åsikt”
Att alla motioner som skrivits av medlemmar också ska behandlas på partistämman
Att alla motioner som skrivits av medlemmar också ska behandlas på partistämman


Att motioner som får svagt stöd från distriktet eller i annat förarbete inte behöver behandlas på stämman
Att motioner som får svagt stöd från distriktet eller i annat förarbete inte behöver behandlas på stämman


Att motioner som föreslår något som redan är Centerpartiets politik inte behandlas av partistämman
Att motioner som föreslår något som redan är Centerpartiets politik inte behandlas av partistämman


Att stämman hinner ta beslut i alla ärenden
Att stämman hinner ta beslut i alla ärenden


Att alla motioner behandlas var för sig
Att alla motioner behandlas var för sig


Att liknande motioner kan behandlas tillsammans med ett gemensamt yttrande
Att liknande motioner kan behandlas tillsammans med ett gemensamt yttrande


Kommentar
Plenum: Hur viktiga är nedanstående påståenden?
Välj i skalan 1-10, där 1 betyder ”Stämmer inte alls överens med min åsikt” och 10 betyder ”Stämmer helt överens med min åsikt”
Att det prioriteras att lägga tid på politisk debatt
Att det prioriteras att lägga tid på politisk debatt


Att det prioriteras att lägga tid på att presentera en tydlig propositionsordning
Att det prioriteras att lägga tid på att presentera en tydlig propositionsordning


Att nuvarande stämmoform i plenum behålls
Att nuvarande stämmoform i plenum behålls


Att det finns tid för annat under partistämman än politisk debatt och beslut i plenum
Att det finns tid för annat under partistämman än politisk debatt och beslut i plenum


Kommentar
Kommittéarbete, beredning: Hur viktiga är nedanstående påståenden?
Välj i skalan 1-10, där 1 betyder ”Stämmer inte alls överens med min åsikt” och 10 betyder ”Stämmer helt överens med min åsikt”
Att ett fysiskt kommittéarbete behålls för att förbereda beslut
Att ett fysiskt kommittéarbete behålls för att förbereda beslut


Att kommittéarbetet kompletteras med att digitalt förbereda besluten inför plenum.
Att kommittéarbetet kompletteras med att digitalt förbereda besluten inför plenum.


Att kommittéarbetet ersätts med att digitalt förbereda besluten i plenum.
Att kommittéarbetet ersätts med att digitalt förbereda besluten i plenum.


Att kommittéarbetet omfattar alla valda partistämmoombud
Att kommittéarbetet omfattar alla valda partistämmoombud


Att förberedelser av besluten inför plenum omfattar alla medlemmar
Att förberedelser av besluten inför plenum omfattar alla medlemmar


Att kommittéarbetet omfattar en del av alla partistämmoombud
Att kommittéarbetet omfattar en del av alla partistämmoombud


Kommentar
Partistämmoombuden: Hur viktiga är nedanstående påståenden?
Välj i skalan 1-10, där 1 betyder ”Stämmer inte alls överens med min åsikt” och 10 betyder ”Stämmer helt överens med min åsikt”
Att antalet ombud på stämman minskar
Att antalet ombud på stämman minskar


Att alla kretsar garanteras ett ombud på partistämman
Att alla kretsar garanteras ett ombud på partistämman


Att kretsarna behåller rätten att själva utse ett ombud
Att kretsarna behåller rätten att själva utse ett ombud


Att partistämmoombudet framförallt företräder ett geografiskt område.
Att partistämmoombudet framförallt företräder ett geografiskt område.


Att partistämmoombudet framförallt företräder ett visst antal medlemmar
Att partistämmoombudet framförallt företräder ett visst antal medlemmar


Kommentar