Centerpartiet lokalt
  • / Enkät: till kretsordföranden

Enkät: till kretsordföranden

Under partistämman i Karlstad 2019 bifölls en attsats som handlar om att riksorganisationen tillsammans med distrikten ska utreda finansieringen av distrikts- och kretsnivå för att skapa långsiktiga förutsättningar för utveckling samt robusta distriktsorganisationer.

Partistyrelsen har beslutat att tillsätta en projektgrupp som startat arbetet med att utreda detta. Som ett led i detta, för att bredda underlaget och samla in synpunkter och idéer önskar vi få svar på nedanstående frågor.

Till kretsordföranden

Som ni ser det, vad borde vara...
...kretsens huvudsakliga uppdrag?
…distriktets huvudsakliga uppdrag?
…riksorganisationens huvudsakliga uppdrag?Är det lätt att få kontakt och hitta rätt person på distriktet när ni har frågor?
Är det lätt att få kontakt och hitta rätt person på distriktet när ni har frågor?


Kommentar
Är det lätt att få kontakt och hitta rätt person på riksorganisationen när ni har frågor?
Är det lätt att få kontakt och hitta rätt person på riksorganisationen när ni har frågor?


Kommentar


Om partistämman

Motioner: Hur viktiga är nedanstående påståenden?
Välj i skalan 1-10, där 1 betyder ”Stämmer inte alls överens med min åsikt” och 10 betyder ”Stämmer helt överens med min åsikt”
Att alla motioner som skrivits av medlemmar också ska behandlas på partistämman
Att alla motioner som skrivits av medlemmar också ska behandlas på partistämman


Att motioner som får svagt stöd från distriktet eller i annat förarbete inte behöver behandlas på stämman
Att motioner som får svagt stöd från distriktet eller i annat förarbete inte behöver behandlas på stämman


Att motioner som föreslår något som redan är Centerpartiets politik inte behandlas av partistämman
Att motioner som föreslår något som redan är Centerpartiets politik inte behandlas av partistämman


Att stämman hinner ta beslut i alla ärenden
Att stämman hinner ta beslut i alla ärenden


Att alla motioner behandlas var för sig
Att alla motioner behandlas var för sig


Att liknande motioner kan behandlas tillsammans med ett gemensamt yttrande
Att liknande motioner kan behandlas tillsammans med ett gemensamt yttrande


Kommentar
Plenum: Hur viktiga är nedanstående påståenden?
Välj i skalan 1-10, där 1 betyder ”Stämmer inte alls överens med min åsikt” och 10 betyder ”Stämmer helt överens med min åsikt”
Att det prioriteras att lägga tid på politisk debatt
Att det prioriteras att lägga tid på politisk debatt


Att det prioriteras att lägga tid på att presentera en tydlig propositionsordning
Att det prioriteras att lägga tid på att presentera en tydlig propositionsordning


Att nuvarande stämmoform i plenum behålls
Att nuvarande stämmoform i plenum behålls


Att det finns tid för annat under partistämman än politisk debatt och beslut i plenum
Att det finns tid för annat under partistämman än politisk debatt och beslut i plenum


Kommentar
Kommittéarbete, beredning: Hur viktiga är nedanstående påståenden?
Välj i skalan 1-10, där 1 betyder ”Stämmer inte alls överens med min åsikt” och 10 betyder ”Stämmer helt överens med min åsikt”
Att ett fysiskt kommittéarbete behålls för att förbereda beslut
Att ett fysiskt kommittéarbete behålls för att förbereda beslut


Att kommittéarbetet kompletteras med att digitalt förbereda besluten inför plenum.
Att kommittéarbetet kompletteras med att digitalt förbereda besluten inför plenum.


Att kommittéarbetet ersätts med att digitalt förbereda besluten i plenum.
Att kommittéarbetet ersätts med att digitalt förbereda besluten i plenum.


Att kommittéarbetet omfattar alla valda partistämmoombud
Att kommittéarbetet omfattar alla valda partistämmoombud


Att förberedelser av besluten inför plenum omfattar alla medlemmar
Att förberedelser av besluten inför plenum omfattar alla medlemmar


Att kommittéarbetet omfattar en del av alla partistämmoombud
Att kommittéarbetet omfattar en del av alla partistämmoombud


Kommentar
Partistämmoombuden: Hur viktiga är nedanstående påståenden?
Välj i skalan 1-10, där 1 betyder ”Stämmer inte alls överens med min åsikt” och 10 betyder ”Stämmer helt överens med min åsikt”
Att antalet ombud på stämman minskar
Att antalet ombud på stämman minskar


Att alla kretsar garanteras ett ombud på partistämman
Att alla kretsar garanteras ett ombud på partistämman


Att kretsarna behåller rätten att själva utse ett ombud
Att kretsarna behåller rätten att själva utse ett ombud


Att partistämmoombudet framförallt företräder ett geografiskt område.
Att partistämmoombudet framförallt företräder ett geografiskt område.


Att partistämmoombudet framförallt företräder ett visst antal medlemmar
Att partistämmoombudet framförallt företräder ett visst antal medlemmar


Kommentar