Centerpartiet lokalt

Testa större regelförenklingar i pilotkommuner

Utöver ovanstående förslag finns det behov av att i mindre skala testa och utvärdera ytterligare regelförenklingar.

Centerpartiet vill därför att ett antal pilotkommuner ges möjlighet att pröva möjligheterna att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna, till exempel genom förkortad handläggning, förenklade bullerregler, flexiblare tolkning av detaljplaner och införandet av enklare regler för byggande utanför detaljplanelagt område.

Centerpartiet föreslår att:

  • Ett antal pilotkommuner ges möjlighet att pröva mer långtgående regelförenklingar