Centerpartiet lokalt
  • / Kyrkovalet

rösta för öppenhet och framtidstro

Centerpartiet går till val med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

Centerpartiet vill:

  • Ha en folkkyrka som är lokalt förankrad i hela landet.
  • Att kyrkan ska vara öppen för alla. Inte minst för de som är utsatta, ensamma eller på flykt.  
  • Att kyrkan ska präglas av framtidstro och vara en stark röst för humanism och mot främlingsfientlighet.

Ta del av Centerpartiets valprogram här

Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet

Närhet, öppenhet och framtidstro.

Den 17 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan från 16 år välja vilka som ska företräda dem lokalt, regionalt och nationellt. Fler än 3100 kandidater ställer upp för Centerpartiet i val till kyrkomöte, samtliga stift och 230 av landets kyrkofullmäktigen.

En lokalt förankrad folkkyrka
För oss är den lokala församlingen utgångspunkten. Den kyrka som växer underifrån ger möjlighet till engagemang. Krykans företrädare ska vara närvarande i vardagen och finnas på plats i både glädje och sorg. Centerpartiet värnar om det ideella engagemanget i gudstjänster och annan församlingsverksamhet. Kulturlivet är viktigt, inte minst körsången som är en källa till glädje och gemenskap. Kyrkan ska vara nära, som en medmänsklig bas och en trygg famn i en orolig värld.

En kraft för det öppna samhället

Kyrkan ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Främlingsfientlighet måste bemötas och kyrkan ska bidra till ökad integration, förståelse och tolerans. Kyrkan ska vara en tydlig röst i debatten, men också verka genom sociala verksamheter, till exempel arbeta med ensamkommande barn. Kyrkor och kyrkogårdar ska vara tillgängliga. Alla par som vill ska kunna gifta sig kyrkligt. Jämställdheten behöver utvecklas ytterligare. Varje människa ska bli sedd och bekräftad. Den enskilda människan ska ses som en resurs i samhället och församlingen.

Vi står för hopp och framtidstro

Centerpartiet anser att kyrkan har ett ansvar att arbeta aktivt för en bättre värld. Kyrkan ska i det internationella arbetet verka för fred och försoning. I det diakonala arbetet ska kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro till utsatta människor. Kyrkan ska vara en förebild i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle fär god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Kyrkan ska vara en positiv kraft för att alla människor ska få växa oavsett etnicitet, könsuttryck eller funktionsvariati

 

 


Leif Andersson
Organisationsutvecklare politik, region Syd och Sydost