Frågor och svar om kyrkovalet

Här hittar du vanliga frågor och svar om kyrkovalet

 Varför ställer Centerpartiet upp i Svenska Kyrkan?

För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt får ta del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som bär en nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. I Centerpartiet finns en lång tradition av engagemang i Svenska kyrkan och genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater utgår från.

Vad vill ni att Svenska kyrkan ska göra för flyktingar?

 • Svenska kyrkan ska finnas för de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga, odemokratiska krafter och tendenser. Genom församlingens lokala arbete kan Svenska kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd och förmedla framtidstro.

Hur står ni när det gäller vigsel av homosexuella?

 • Homosexuella har i dag rätt att viga sig i Svenska kyrkan, en fråga där Centerpartiet var drivande när den röstades igenom i riksdagen under Alliansregeringen.

Har ni något barnperspektiv på er kyrkopolitik?

 • Ja, barns och ungas idéer ska få ta plats i församlingens verksamhet. Barnets bästa ska vara ett perspektiv i allt som händer i församlingen och barnkonsekvensanalys ett verktyg för detta.

Vad har ni för tankar kring kyrkans kulturverksamhet?

 • Den omfattande körverksamheten som finns inom Svenska kyrkan är en folkrörelse som ska stödjas och utvecklas. Körsång är en källa till glädje och gemenskap. Kyrkans kulturliv ska utvecklas. Musik, bildkonst, dans, teater, litteratur och övrig kultur berikar församlingslivet.

Hur ska Svenska kyrkan synas ute i samhället?

 • Svenska kyrkan ska ha fortsatt närvaro och samverkan vid till exempel skolor, högskolor, sjukhus och fängelser för att möta människor i olika situationer. Kyrkan ska också vara en aktiv och positiv kraft på sociala medier för att möta människors oro och funderingar och erbjuda gemenskap och utveckling.

Hur ser ni på Svenska kyrkans internationella arbete?

 • Svenska kyrkans internationella arbete ska bidra till fred, försoning, rättvisa och hållbar utveckling, genom ömsesidigt utbyte och samverkan för en bättre värld.

Hur ska Svenska kyrkan jobba i klimat- och miljöfrågor?

 • Centerpartiet driver en offensiv och effektiv klimat- och miljöpolitik på alla arenor där vi finns. Svenska kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.
 • Svenska kyrkan ska ha tydliga och mätbara miljömål, arbetet med miljödiplomering ska fortsätta och Svenska kyrkan ska arbeta med att kartlägga och granska hur leverantörer och samarbetspartners arbetar med miljö och arbetsmiljö för att kunna göra aktiva val i sin upphandling.
 • Svenska kyrkans lokaler ska ställas om till miljöanpassade och effektiva energisystem. Svenska kyrkan ska satsa på förnyelsebara energikällor som vindkraft och solenergi. Där det är möjligt kan detta till exempel ske genom solcellspaneler på kyrkans tak och på andra byggnader som kyrkan förvaltar och äger.

Hur ska Svenska kyrkan jobba med kulturarvet?

 • Kyrkorna är vårt gemensamma kulturarv. Kyrkor i alla delar av landet bör hållas levande så långt det är möjligt. Bäst sker detta genom att de används, genom att både kyrkorna och kyrkogårdarna hålls öppna så mycket som möjligt. Kyrkobyggnaderna har samlade kulturvärden som visar hur samhälle och kultur har utvecklats i mer än tusen år. Även vår tid ska få ge avtryck i kyrkorummen, utifrån samtidens behov och tankesätt.
 • Personalen som arbetar på kyrkogårdarna, och där möter människor i många olika situationer, bör ges fortbildning för att klara den ibland svåra uppgiften att möta människor i deras aktuella sinnesstämningar.

Hur ska Svenska kyrkan jobba med arbetsmiljö?

 • Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare med cirka 20 000 anställda. Det ställer särskilda krav på ledarskap och tydliga organisationsstrukturer som grunden för en god arbetsmiljö och social hållbarhet. Det ska finnas tydliga ansvars- och rollfördelningar mellan förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare. Svenska kyrkan ska vara en förebild inom arbetsmiljöområdet. Genom systematiskt arbete ska bland annat frågor kring mobbning, sexuella trakasserier, säkerhet och ensamarbete bearbetas.

Hur vill ni att Svenska kyrkan arbetar med jämställdhet?

 • Jämställdheten i Svenska kyrkan måste utvecklas ytterligare, till exempel genom att fler kvinnor och män bryter traditionella könsmönster i sina yrkesval inom kyrkan.

Leif Andersson
Organisationsutvecklare politik, region Syd och Sydost

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.