Vilka – bland många – dömer ut regeringens förslag?

Bild

Att vi som engagerar oss för miljö, genom partiarbetet eller genom miljöorganisationer, ser att regeringens förslag är ett dråpslag för klimatet är självklart. Men kritiken har också kommit från både myndigheter och branschorganisationer:

Klimatpolitiska rådet, regeringens egen expertmyndighet

”Den politik som den nya regeringen hittills presenterat är inte tillräcklig för att nå klimatmålen för år 2030. I stället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom, också enligt regeringens egen bedömning, att i närtid öka utsläppen.”

Rapporten från Klimatpolitiska rådet

Energimyndigheten

”Reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent.”

Artikeln från Energimyndigheten

Naturvårdsverket

”Naturvårdsverkets underlag till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan och klimatredovisning 2023 visar att Sveriges klimatmål till 2030 inte kommer att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls.”

Artikeln från Naturvårdsverket

Drivkraft Sverige, branschorganisation för drivmedelsföretagen

”Att kraftigt sänka inblandningen av biodrivmedel, som förespråkas av vissa partier, slår undan benen på drivmedelsbranschen.”

Artiklen från Drivkraft Sverige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.