Åtgärder mot terrorism

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet har under de senaste åren presenterat en rad olika förslag för att motverka terrorism. Vi deltog i den blocköverskridande överenskommelsen mot terrorism 2015. Redan 2016 ville vi att samtalen skulle återupptas, då vi kunde se att terrorismen på många sätt förändrats sedan överenskommelsen slöts. Det innebär att också strategin för att jaga terroristerna måste ändras.

Extremism, terrorism och antidemokratiska strömningar måste motverkas på flera plan, både nationellt men också internationellt. Vi vill:

  • Förbjuda att skattepengar går till våldsbejakande organisationer

Vi vill inte att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap, eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer. Medel som har betalats ut från till exempel kommuner och gått till verksamheter som i efterhand visar sig till ha spridit våldsbejakande budskap eller uppmanat till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer bör dessutom krävas tillbaka.

  • Lättare att bestraffa terrorresor

Den som bestämmer sig för att åka för att hjälpa en av EU eller FN terrorlistad organisation ska veta att det svenska rättssamhället väntar på en när man kommer hem. Vi vill därför likt Norge kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer.

  • Kriminalisera stödjande av terror

Vi vill kriminalisera stödjande av terrorism istället för bara stödjande av terrorresor. En kriminalisering kan innebär att dela information med en terrorgrupp, att hjälpa till med finansiellt stöd och att hjälpa med framtagande eller spridande av propaganda.

  • Att myndigheter ska dela fler uppgifter

Myndigheternas oförmåga att kunna dela information emellan sig är ett stort hinder i kampen mot terrorismen. Centerpartiet värnar den integritetskultur vi har i Sverige och vill behålla sekretesspärrar som är viktiga för integriteten, men när det gäller risk för terrorbrott vill vi att vissa, framförallt rättsvårdande myndigheter, ska åläggas en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet.

Frågor och svar med anledning av attentatet i Stockholm

Vi får många frågor om vad vi tycker med anledning av attentatet i Stockholm. Här svarar vi på några av de vanligaste.

Vad tycker Centerpartiet om de gränskontroller som infördes med anledning av attentatet?
- Vi står bakom de gränskontroller som infördes med anledning av attentatet. De är fullt rimliga utifrån en polisiär bedömning.

Den misstänkta gärningsmannen hade fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och skulle lämna landet. Trots detta kunde han vara kvar i Sverige och genomföra attacken i fredags. Hur kan det vara möjligt?

  • Vi har varit mycket tydliga med att man ska lämna landet om man får avslag. Det är uppenbart att det har misslyckats i det här fallet. Vi är beredda att titta på hur man på bästa sätt ytterligare förstärker arbetet för att den som får avslag också verkligen lämnar Sverige.

Vad konkret är det ni vill förändra efter attacken?

  • De kommande dagarna är inte tiden för stora löften om snabba förändringar. Bra beslut framåt fattas bäst efter noga analys och bra underlag. Både från den nu pågående polisinsatsen och från andra instanser i samhället.

  • Centerpartiet har sedan tidigare lyft behovet av mer pengar till polisen, kraftfullare lagstiftning mot de som har samröre med terrororganisationer och bättre möjligheter för myndigheter att utbyta information med varandra, med syftet att kan fånga upp terrorister och motverka terrorism. Vi kommer söka brett stöd kring dessa frågor framåt och är övertygade om att den ambitionen delas av fler partier.

Har Sverige varit för dåligt förberedda på att en terrorattack skulle kunna ske även hos oss?

  • Det är tyvärr svårt att helt skydda sig mot en terrorattack. Vi har haft en förhöjd terrornivå i Sverige och intrycket i dagsläget är att det tycks ha funnits en god beredskap hos ansvariga myndigheter. Trots det är det självklart så att vi behöver dra lärdom för att se hur vi kan förbättra vår beredskap ytterligare. När något sådant här inträffar behöver vi samla erfarenheter och se över om det är något som kan göras bättre framåt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.