Individuell frihet,

gemensam säkerhet

EU har betytt otroligt mycket för människors frihet, medlemsländers utveckling och företags tillväxt. Men det finns rörelser som vill göra oss mindre fria och det måste vi kraftigt stå emot.

Centerpartiet vill:

  • Att alla medborgares fri- och rättigheter ska garanteras.
  • Se ett mer effektivt och gränsöverskridande samarbete för brottsbekämpning.
  • Att den fria handeln ska vårdas och utvecklas.

sol-has-bg sol-light-text

Länder som handlar krigar inte.

Centerpartiet vill ha ett fritt EU. Då måste gemensamma regler följas. Vi vill att EU ställer högre krav på att alla medlemsländer garanterar människors fri- och rättigheter.

Ett av de viktigaste syftena med Europasamarbetet är att handeln mellan medlemsländerna ska stärkas, men också att förstärka handeln mellan EU och andra marknader.

Den fria handeln och den inre marknaden

Idag hotas handeln, exempelvis av de tullar som USA och Kina har höjt. EU måste stå upp för värdet av frihandel i världen.

  • Centerpartiet kommer fortsätta vara pådrivande för att EU upprättar fler globala handelsavtal. I avtalen måste vi också se till att våra höga krav för miljö och djurvälfärd möts.
  • Tillgången till den fria inre marknaden innebär fler jobb, högre köpkraft och högre levnadsstandard. Den måste fortsätta att utvecklas och få ett uppdaterat regelverk.
  • Det behövs en inre digital marknad, med regler som är anpassade efter digitaliseringen och till de nya branscher som uppstått.

Mindre regelkrångel – mer företagsamhet

EU måste ta större hänsyn till effekterna på små och medelstora företag när regelverk tas fram.

Om företagsamheten i hela EU ska öka, då krävs minskat regelkrångel.

Forskning och utbytesstudier

Forskningsprogrammet Horizon möjliggör fler forskningsprojekt i EU. Det programmet vill vi utöka, med ett särskilt fokus på forskning kring miljö och klimat, och hur vi bäst når EU:s klimatmål.

Programmet Erasmus har gett europeiska studenter fantastiska möjligheter att studera i andra länder. Vi vill att Erasmus utökas under nästa budgetperiod.

Säkerhet, försvar och polissamarbete

Säkerheten runtomkring Europa har tyvärr blivit sämre. Det syns inte minst i delar av Ukraina. I Kaliningrad, bara 30 mil från Gotlands kust, sker en intensiv rysk upprustning.

Hoten är dessutom inte bara militära. Cyberattacker och desinformationskampanjer från grupper som vill splittra unionen är ett växande hot. De handlingarna måste stoppas.

Centerpartiet ser gärna att det finns ett närmare samarbete inom EU med hur vi bäst förhindrar och bekämpar terror och gränsöverskridande brottslighet. Detta får dock inte gå ut över människors fri- och rättigheter.

  • Centerpartiet vill att EU:s solidaritetsklausul – det vill säga att medlemsländer ska hjälpa varandra i händelse av krig eller kris – också ska gälla för cyberattacker och liknande hot.
  • Vi vill se ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete. Samtidigt är det viktigt att varje land har kontroll över sin egen försvarsmakt.
  • För att motarbeta terror och annan brottslighet måste EU:s medlemsländer effektivt dela underrättelseuppgifter. Ansvaret för och processer omkring delningen måste bli tydligare.
  • Ett stort fokus för EU är att stoppa människohandeln. Det behövs fler verktyg för att minska risken för att människor utnyttjas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.