Vårt miljöansvar

behövs i Europa

Utsläppen ökar och miljön påverkas. Klimatet kan inte vänta – EU måste vara ledande i det globala klimatarbetet och i att driva effektiv miljöpolitik.

Centerpartiet vill:

 • Minska utsläppen och höja klimatmålen.
 • Satsa på förnybara bränslen och grön teknik.
 • Att alla ska ha en vardag utan gifter.

sol-has-bg sol-light-text

 

Världen och Sverige står inför stora utmaningar.

Klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, plast som flyter runt i våra hav, överutnyttjande av ekosystem – allt det här är hot mot planetens överlevnad, människors hälsa och en hållbar ekonomisk tillväxt.

För Centerpartiet är det självklart att EU ska vara ledande i det internationella klimatarbetet.

Höj klimatmålen – minska utsläppen

Siktet måste höjas när det gäller minskade koldioxidutsläpp inom EU. Särskilt om vi ska klara målen satta i Parisavtalet.

 • Höj EU:s klimatmål med ökade ambitioner för sänkta utsläpp.
 • I transportsektorn måste utsläppen minska snabbare. Vi vill höja kraven på bilindustrin gällande miljöprestanda.
 • EU behöver jobba för en minskad klimatpåverkan från flyget och sjötransporterna, genom forskning, styrmedel och internationell påverkan.
 • Bygg ihop det europeiska järnvägsnätet, för att underlätta klimatsmarta transporter.

"EU måste ta mer miljöansvar"

 

Ny grön teknik

Ska vi klara klimatmålen behövs ny grön teknik och förnybar energi. Det kräver forskning i stor skala.

EU bör öka ansträngningarna när det gäller forskning, med särskilt fokus på tekniker som krävs för att klara klimatmålen.

C vill göra det lättare att välja tåget framför flyget

C vill ha grönare flyg i EU


En giftfri vardag

Centerpartiet driver på för mindre plast och kemikalier. Det måste också bli tydligare för konsumenter vad produkter faktiskt innehåller.

 • Krav på som ställs på kemikalier och plast som tillverkas inom EU måste också gälla importerade produkter. Vi har varit och kommer fortsätta driva på för att EU:s regler kring kemikalier och varor stärks.
 • Innehållsförteckningar för exempelvis kläder och textilier måste tas fram.

C vill se plastförbud och mer återvinning i EU


Bättre havsmiljö

Ett av de mest utsatta haven är Östersjön. Det är oacceptabelt att gravida kvinnor och barn behöver avstå från fisk från Östersjön på grund av för höga halter av miljögifter. Desusutom är fiskbestånd hotade och stora delar av Östersjön lider av övergödning.

 • EU måste se till att alla medlemsländer genomför ordentliga åtgärder för att nå våra gemensamma mål.
 • Utsläpp av miljögifter och nedskräpning måste minska. Ett viktigt första steg som nu tas är att förbjuda vissa engångsartiklar i plast. Centerpartiet är beredda att göra mer för att få rena hav.


Mer förnybar energi

EU:s energimarknader integreras allt mer. Det skapar stora möjligheter för Sverige. Export av förnybar el gör stor klimatnytta när den ersätter fossil produktion i andra länder. Sverige kan bli Europas gröna batteri och bidra till att fasa ut kol, olja och gas.

Mer än hälften av energin som idag används i EU importeras från andra länder. Denna energi består främst av olja och gas. Putins Ryssland är den största exportören av båda.

 • För att nå klimatmålen i Parisavtalet och minska EU:s beroende av Ryssland måste andelen förnybart öka och arbetet för energieffektivisering intensifieras.
 • Medlemsländernas energisystem bör i större utsträckning byggas ihop. Klimatsmart energiproduktion kan bättre bidra mer till unionens totala energiproduktion.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.