mats dahlbom har deltagit på centerpartiets stämma i Karlstad

Mats har bred kompetens och har talat i så skilda ämnen som avloppsinventering, jämställd utbetalning av försörjningsstöd, ansvar för skrotbilar i naturen, gatu- och vägbelysning på landsbygden, samt skarvinventering.

Läs gärna några av hans inlägg nedan.

Under punkten miljö och klimat tog Mats upp vikten av att ansvaret för att skrotbilar som hamnar ute i naturen, där det ej går att få tag i juridisk ägare, fångas upp av ett system som skall finansieras av trafikförsäkringen. Framförallt är det viktigt att undanröja fordonsvrak från vattenskyddsområden och andra känsliga naturområden

Under punkten Landsbygd yrkade Mats bifall till motionen om avloppsinventering med motiveringen att vi idag har ett stort problem när vi tvingar in fastighetsägare in i våra verksamhetsområden för kommunal vatten- och avloppshantering. Det finns hus som ligger mycket isolerade och ett enskilt hus har ej samma påverkan på natur och omgivande vatten som då vi har en samlad bebyggelse. Den finska modellen är här ett föregångsexempel, där kostnad, nytta, och miljöpåverkan står i proportion mot varandra.

Centerpartiet skall arbeta för att ge trafikverket i uppdrag att ta ett större ekonomiskt ansvar för gatubelysning på de statliga vägarna. Det gäller trygghet för både landsbygdens invånare och besökare.

Karlshamns kommun är en av 17 kommuner som är med i Trafikverkets projekt gällande statligt övertagande av kommunalt ägd belysning på Trafikverkets vägar, och vi ser här redan nu vilka nedsläckningsåtgärder som Trafikverket rustar för. Landsbygden blir mörk och det i kombination med avsaknad av gång- och cykelvägar.

Trafikverket bör här avsätta medel för upprustning av de kommunägda gatubelysningsanläggningar som bedöms ha en säkerhetsuppgift för gång o cykeltrafikanter på landsbygden.

Skarven har ökat i en alltför snabb takt det senaste årtionde. Skarven utgör en mycket stor predator när det gäller de krympande bestånden av fisk i kustområden, sjöar och vattendrag. Svenska myndigheter bör ta fram en säker metod för att sammanställa det totala antalet skarvkolonier och antalet fåglar i dessa.