Julkalender 2016 - Lucka 10

Vårt vallöfte - Att all personal inom demensvården ska få utbildning och tid att införa personcentrerad omvårdnad fullt ut. Känner personalen till den demenssjukes livshistoria och personliga behov undviks återkommande konflikter i mötet. Kartläggningen ökar tryggheten och trivseln för alla.

Detta gör vi genom att: Utbildningsinsatser inom området ”Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens”(BPSD) har genomförts med personal inom omvårdnadsboende.

Motsvarande utbildning för personal inom hemtjänstverksamheten planeras i samverkan med hälso- och sjukvårdsorganisationen. Utbildningen ska starta under 2017.

Syftet med utbildningsinsatserna är att dessa ska vara mera personcentrerade och att brukarna ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och sammanhang.