Budgetexamen

Under många långa timmar i kommunfullmäktige prövas majoritetens förslag till budget. Höll den? Ja nog tycker vi i Centerpartiet att den både håller och ger framtidstro. Nedan följer årets budgettal från kommunalrådet Magnus Larsson (C)

Karlskrona växer! Efter många årtionden av väntan och längtan så händer det. Vi är idag fler Karlskronabor än vi någonsin varit tidigare. Vi skriver alla historia. Nu gäller det att fånga de möjligheter detta innebär. Vi får inte en andra chans under överskådlig tid.

Därför ligger fokus i denna budget på utveckling och investeringar, främst i skola och på bostäder av olika slag och för olika behov. Investeringar som är möjliga genom att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på. Vi kommer framöver att investera runt en halvmiljard kronor bara på skolans område. Skolan är därmed den här budgetens stora vinnare. Det handlar om satsningar på skolan över hela kommunen. Vill särskilt lyfta vikten av att tillgången till wi-fi i skolan nu prioriteras och att även skolorna på landsbygden fullt ut får ta del av digitaliseringens möjligheter.

Kloka investeringar garanterar också vård och omsorg för kommunens medborgare. Vi ska ha en jämställd vårdkedja där män och kvinnor får likvärdig vård och såväl äldre som yngre ska garanteras en värdig vård som bygger på den enskilda människans behov. Karlskronakommissionen kommer att fortsatta sitt arbete med fokus på att implementera den sociala hållbarhetsstrategin och de aktiviter som tas upp i den rapport som färdigställdes under 2016. Vårt mål är att Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska vara en av de bästa i landet. Genom att fortsätta utveckla våra tjänster, erbjuda hög tillgänglighet och rätt till inflytande kommer vi strategiskt nå vårt mål.

I den här budgeten skruvar vi upp målen för bredbandsutbyggnaden. Till 2020 ska 100 procent av kommunens hushåll ha tillgång till bredband om minst 100Mb/s. Målet stärker utvecklingen i hela vår kommun. Kommunikationer i alla former är viktiga. Den framgångsrika satsningen på Sturköpendeln visar på vilka möjligheter vi har att utveckla service, företagande och attraktiva boenden även på landsbygden och i vår unika skärgård. Nu utökar vi skärgårdstrafiken med en Hasslöpendel och Hop-on hop-off trafik runt Karlskronas öar och kust. Vi är en del av Blekinge Arkipelag och genom de Arkipelagruttsprojekt som nu är i gång kommer tillgänglighet och utveckling av kust- och skärgårdsbygd att stärkas än mer.

Genom landsbygds- och skärgårdsmiljonen tillvaratar vi den lokala utvecklingskraften. Pengar finns också avsatta för den nya landsbygdsstrategi som ska vara färdig till 2018.

Karlskronas varierande natur, från stadsnära grönområden till storskog eller skärgård har mycket goda förutsättningar för friluftsliv. Här finns stora möjligheter att öka antalet besökande genom en välkomnande lättillgänglig information och bra service med fördel i samarbete med lokala föreningar och entreprenörer. I budgeten lägger vi ett uppdrag om att ta fram en handlingsplan för utveckling av friluftsliv och ekoturism. Handlingsplanen förtydligar ansvaret för anläggningar och friluftsleder med tillhörande service och drift samt information och marknadsföring av detsamma.

Karlskrona ska vara en på alla sätt hållbar kommun. Vi kommer att implementera FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och vi tar oss på allvar an klimatutmaningen. Vi vill se mer byggande i trä och fortsatt satsning på förnyelsebara energikällor. Fossila bränslen i vår fordons- och maskinpark ska fasas ut till förmån för el, biogas och HVO. I syfte att minska vår miljöpåverkan, öka säkerheten på våra skolgårdar och att i större grad kunna öppna upp för lokala producenter vill vi åter titta på möjligheten att införa en samordnad transport och varudistribution. För att det ska bli tydligt vad som gäller kring mat och livsmedel i kommunens verksamheter lyfter vi in det förslag som också den parlamentariskt tillsatta landsbygdskommittén lagt; offentlig upphandling ska ansluta till våra svenska miljökrav och regler för djurskydd. En ny kommunövergripande livsmedelspolicy ska tas fram och vi vill se mer närproducerat i våra kök. Upphandlingsbonusen tas bort vilket främst blir en administrativ och ekonomisk lättnad för våra mindre entreprenörer.

Karlskrona ska vara en öppen och välkomnande kommun.

Vi måste dra fördel av de resurser många av våra nya svenskar besitter. Det handlar om att de snabbt kan komma i jobb, bli delaktiga och kunna ge sitt bidrag till vår gemensamma välfärd. Det är få saker som gjort mig så frusterad det senaste året som möten med våra nya svenskar. De vill inget hellre än komma i jobb men även för de som är välutbildade finns det gott om byråkratiska hinder som gör att det hakar upp sig. Jag slås också av den trångboddhet flertalet av dem har att förhålla sig till.

Detta leder osökt in på nästa ämne jag tänkt ta upp. Vikten av att få fram bostäder, verksamhetslokaler och byggbar mark. Tänkte återkomma till detta när det är dags att behandla nämndens verksamhet men vill ändå lyfta några punkter. Under den här mandatperioden har budgeten för miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen fördubblats. Något som varit helt nödvändigt för att möta det tryck på verksamheten vi nu upplever. Till det kommer också de stimulansmedel för byggande som Boverket fördelar. Äntligen kan vi också säga att vi uppnått balans i tillsynsarbetet. Detta är resultatet av den handlingsplan vi gemensamt tog fram och som vi kommer att arbete efter ytterligare några år.

Det här är en budget för öppenhet, hållbarhet och utveckling i hela kommunen. Bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas budgetförslag.