En ekonomiskt hållbar budget med tydlig satsning på skola, miljö och landsbygd!

Den "nygamla" koalitionen i Karlskrona lägger sin första budget för denna mandatperiod.

Nu har vi i koalitionen S, C och L släppt vårt budgetsförslag för 2019 för Karlskrona. Vi ska vara en hållbar kommun både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi kunna jobba mer förebyggande på den sociala sidan och vi betonar ordning och reda i ekonomin.

Vi har skarpa skrivningar om att Karlskrona kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan. Det handlar om fossilfria drivmedel, satsningar på förnyelsebar energi som solceller, satsningar på rent vatten och en sund och säker mat fri från antibiotika.

I budgeten trycker vi på utveckling i hela kommunen. Viktiga delar handlar om att också få till bostadsbyggande för alla åldrar i de mindre orterna och om bredband till det stora flertalet senast 2020. Vi fördubblar Landsbygds- och skärgårdsmiljonen och målsättningen om att bli årets stadskärna 2019 ligger kvar.

Vi vill fortsätta utveckla kollektrafiken med båt och ska ta fram en långsiktig plan för hur vi kan få till cykelvägar även på landsbygden där Trafikverket är väghållare. Vi har en cykelstrategi som täcker kommunens ansvarområde. Vi kommer att utreda möjligheten att inför gratis kollektivtrafik för äldre under under lågtrafik under mandatperioden.

Befolkningstillväxten ser inte ut att bli så stor som vi tidigare planerat och budgeterat för. Vi väljer ändå att låta pengarna ligga kvar på välfärdssidan. Detta blir då rena ambitionshöjningar inom skola, funktionsstöd och social. Jämjö Kunskapscenter ska byggas och Wämöskolan byggs ut i etapper. Budgeten inkluderar såväl ett välkomnande av Engelska skolan som en satsning på IB-program.

Vi vill lyfta besöksnäringen ytterligare och budgeten innehåller fortsatta satsningar på Kulturholmarna, världsarvet och Arkipelagrutten. Vi ska ha ett bra företagsklimat i Karlskrona och budgeten innehåller punkter om kompetensförsörjning, ungt företagande och inrättande av ett Näringslivsråd.