En budget för öppenhet och utveckling!

Johan von Reis under ett av sina första, men säkert inte sista, inlägg i Karlskrona kommunfullmäktige.

 

Det var en budget för öppenhet och utveckling i hela kommunen kombinerat med ett stort ansvarstagande för miljö, klimat och ekonomi som klubbades sent i tisdags kväll.

Slutsatsen, efter 13 timmars debatterande, är att inte alla partier önskar en öppen och välkomnande kommun. Åtgärder som "hårdare tag", integrationsplikt, minskat flyktingmottagande, kommunaliserad skola och bostadsmarknad leder till en sluten kommun där inte alla, vare sig människor eller företag, är välkomna.

Samtliga representanter för Centerpartiet deltog aktivt i debatten och vi kommer att fortsätta ta kampen för en öppen och välkomnande kommun! Detta var tydligt i det budgettal som hölls av Magnus Larssons (C) vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Budgetfullmäktige 20181218

Karlskrona ska vara en öppen och välkomnande kommun.

Det första målet i vår budget lyder enligt följande: Karlskrona ska vara en öppen och välkomnande kommun. För mig och Centerpartiet ett viktigt mål att lyfta fram. För här ligger en av de stora skiljelinjerna mellan de budgetar vi har att ta ställning till idag. Alla partier i den här församlingen delar inte det här målet. I de budgetarna ska Karlskrona stängas för människor som flytt undan krig, tortyr, förföljelser och svält. För barn och föräldrar som vill återförenas.

Jag har en vän som flytt undan förföljelse och svår tortyr i sitt hemland och som är så oerhört tacksam för den fristad han fått i Karlskrona. Han är nu mycket aktiv i lokala föreningar och i den lokala demokratin och är på alla sätt med och bygger vår kommun stark. Min vän är välutbildad och är nu på väg in i vårt högre utbildningssystem. Med den drivkraft han har är jag övertygad om att han kommer att lyckas och kommer att bidra till att utveckla vårt land och stärka vår välfärd i framtiden.

Innan jag kommer in till jobbet om dagarna passerar jag ofta en av kommunens skolor. Många gånger har jag särskilt lagt märke till en liten syrisk flicka som fullständigt sprudlar av en glädje som hon gärna delar med sig av. Kommer någon i närheten får den personen en stor kram. Inte ens den mest morgontrumpne unge kan stå emot denna värme och glädje. Jag hoppas vi i Karlskrona kan ge den här flickan en bra start på livet som ger henne alla möjligheter att leva ett gott och innehållsrikt liv i framtiden. Möjligheter hon aldrig hade fått i ett sönderbombat land om hon ens hade överlevt. Jag tycker vi i Karlskrona ska vara stolta över det arbete vi gjort när vi tagit mot nyanlända. Att vi på allvar varit en öppen och välkomnande kommun. Att vi satt medmänsklighet före populism och slutenhet.

Samtidigt är det viktigt att kraftfullt ta tag i de utmaningar vi har i form av socialt utanförskap och segregation. Här vill vi stärka det förebyggande arbetet och motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Att människor snabbt kommer i utbildningen eller jobb är ett av de bästa recepten för inkludering och en bra integration. Därför är det viktigt att vår Arbetsmarknadsförvaltnings goda arbete kan fortsätta. Genom att flytta försörjningsstödet dit har vi också satt ett större fokus på egenförsörjning och det har också varit lyckat efter vad vi kan se så här långt. SKLs prognoser visar mycket tydligt att vi kommer att ha en brist på arbetskraft framöver och därför är det ur flera aspekter viktigt att vi kan rusta människor för framtidens arbetsmarknad. Det är därför med oro jag noterat den mycket kraftiga åderlåtning av Arbetsmarknadsförvaltningens resurser som jag ser i några av era budgetar. En åderlåtning som kraftfullt riskerar att slå tillbaka genom ökade kostnader för försörjningsstöd och minskade ambitioner i integrationsinsatserna.

Utveckling i hela kommunen

Koalitionens budget är en budget för utveckling i hela kommunen. För en kommun som håller ihop. Här finns satsningar på stadsförnyelse och på att bli årets stadskärna men också en fördubbling av Landsbygds- och skärgårdsmiljonen och satsningar på bostadsbyggande även i de mindre orterna. Vi vill fortsätta utveckla skärgårdstrafiken och ta fram en plan tillsammans med region och Trafikverk för hur vi också kan bygga gång och cykelvägar på landsbygden.

En kommuninvånare i vår norra kommundel berättade nyligen för mig hur hon regelbundet får ta bilen och åka med dottern till en plats med wi-fi och bredband för att dottern ska kunna göra sina skoluppgifter. Så här kan vi inte ha det längre i Karlskrona. Vi ska ha Sveriges modernaste landsbygd. Därför gör vi en stor satsning på fiber och bredband för hela kommunen och Affärsverken kommer att dra det stora lasset. Barn och ungdomar ska kunna delta i skolans arbete på lika villkor. Bredband är en nödvändighet för boende och företagande i hela kommunen. Bredbandssatsningen kommer att ge oss en stor konkurrensfördel för framtiden.

Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan

Mål nummer 3 i vår budget handlar om att Karlskrona kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan. Sommarens värme och torka ger anledning till eftertanke och agerande för att hantera och motverka de klimateffekter vi står inför. Det var uppemot 150 år sedan vi upplevt något liknande i Sverige. Då var det våra förfäder som satt i flyktingbåtarna över Atlanten för att undgå svält, fattigdom och förtryck.

Karlskrona ska fortsätta ta sig an FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och som Ekokommun ska hållbarhetsprinciperna vara rättesnöre i allt arbete vi gör. Att bygga det moderna, helt igenom hållbara samhället är den största utmaning mänskligheten ställts inför.

Karlskrona ska jobba för en giftfri miljö och rent vatten. För mig är det en självklarhet att även framtida generationer ska kunna bada och fiska i våra sjöar och vikar och ha tillgång till rent dricksvatten. Vi tar nu tag i frågor om att minska spridningen av mikroplaster och att se över möjligheten till bättre rening av läkemedelsrester och andra skadliga kemiska ämnen. Karlskrona kommun ska även fortsättningsvis delta tillsammans med andra kommuner i nätverket Hanöbukten med fokus på frågor om fiske, vatten och lokal utveckling och vi ska vara en aktiv part i arbetet med Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

I budgeten ger vi ett uppdrag om att ta fram underlag för att kunna göra en koldioxidbudget. Det skulle ge oss ett bra verktyg för att kunna följa och styra kommunens klimatavtryck. Målet är att Karlskrona kommuns verksamheter ska vara koldioxidneutrala och därför satsar vi på förnyelsebar energi, att minimera transporter och använda fossilfria bränslen i kommunens fordon, vi satsar på gång- och cykelvägar, en ökad kollektivtrafik och fler cykel- och bilpooler.

Vår mat ska vara sund och antibiotikafri. Genom en hållbar upphandling ställer vi krav motsvarande svenska regler för djurskydd och livsmedel och ger förutsättningar för en ökad andel närproducerade och ekologiska produkter i kommunens verksamheter.

Vid ny- och ombyggnation ska hållbarhet, exempelvis avseende materialval, vara en viktig faktor och kommunen ska stimulera till klimatsmart byggande i trä.

Det här är en budget för öppenhet, hållbarhet, utveckling i hela kommunen, miljö- och klimatansvar och en stabil ekonomi.

Bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas budget.