Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Budget 2020 är släppt!

Budget 2020 är släppt!

Vår budget för 2020 är framtidsinriktad med fokus på en stabil ekonomi samtidigt som det är en tydlig satsning på HELA Karlskrona med strategiska investeringar för utveckling och tillväxt.

Vi ska fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv stadskärna och öka bostadsbyggnationen. Vi vill att det byggs även i våra mindre orter och möjliggör för fler tomter i befintliga planer i bl.a. Jämjö och Torhamn. Vi har fortsatt fokus på bredbandsutbyggnad och utveckling i hela kommunen. Vi skapar förutsättningar för en bättre kollektivtrafik, både på land och vatten. Landsbygds- och skärgårdsmiljonerna ligger kvar och är sökbara även inför 2020.

Vi fortsätter också att arbeta för ett innovativt företagsklimat samtidigt som vi utvecklar strategier för att möta och stimulera de kreativa näringarna och den upplevelsebaserade turismen. Den stadsnära parken Wämöparken ska utvecklas vidare till en park för möten och upplevelser för invånare och besökare.

Vi tar klimathotet på allvar och inför en koldioxidbudget samtidigt som vi fortsätter arbetet med övriga delar i Agenda 2030 där mål 6 ”Rent vatten” får ett särskilt fokus i vår skärgårdskommun. Den gröna omställningen mot förnyelsebart och sunda och säkra livsmedel fortsätter i Karlskrona.

Vi fortsätter arbetet med att ta fram jämställdhets- och jämlikhets bokslut och vi utbildar under 2020 all personal i kommunen i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

För att bibehålla en fortsatt hög men kostnadseffektiv kvalitet i våra verksamheter fokuserar vi på samarbeten och effektiva arbetssätt som tillsammans ska göra att elever når kunskapsmålen, att kommunens invånare får den bästa servicen och att alla kan känna trygghet.

Vill du läsa mera kan du klicka på länken till Budget 2020 här!