En budget för hållbar tillväxt, jobb och välfärd

Nu har vi i den styrande koalitionen i Karlskrona, S, C och L, lagt den sista budgeten för den här mandatperioden. Det är en offensiv budget med extra fokus på hållbar tillväxt, jobb och välfärd. Satsningar vi kan göra tack vare det arbete vi gjort under mandatperioden för att skapa en stabil långsiktigt hållbar ekonomi för Karlskrona.

Budgeten innehåller flera insatser inom social hållbarhet som varit viktiga för oss i Centerpartiet. Det handlar bl.a. om satsningar på suicidprevention. Årligen dör ca 1200 personer i Sverige av suicid. Ett folkhälsoproblem som går att förebygga. En trygghetsmiljon avsätts för trygghetssatsningar i hela kommunen och vi utökar insatserna mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Arbetet för en grön omställning fortsätter och vi har antagit ett nytt skarpt hållbarhetsprogram som nu ska omsättas i praktisk handling. Viktiga inslag blir cirkulär ekonomi med ökade möjligheter till delning, återbruk och återvinning liksom att utveckla arbetet med koldioxidbudgeten och att sänka våra klimatutsläpp. Andra delar handlar om hållbart byggande t.ex. i trä och att solceller ska installeras vid större om- och nybyggnationer. Vi höjer också kravet på att närproducerade livsmedel ska användas i de kommunala köken.

Vi ser att vi behöver öka Karlskronas attraktionskraft för framtiden. Detta för att ekonomiskt klara av att ha en bra välfärd och för att säkra kompetenstillgången för både företag och det offentliga. En ökad befolkning ger också underlag för ett utökat kulturutbud som är efterfrågat av många. Budgeten innehåller därför en rad tillväxtfrämjande insatser som inköp av mark för bostäder och verksamhet, ökat bostadsbyggande i hela kommunen, bomässa, satsningar på besöksnäring, insatser för att förbättra företagsklimatet m.m.

Digitalisering och att färdigställa bredbandsbyggandet är viktiga insatser för att utveckla service och för att kunna ta tillvara på hela kommunens potential. Den inventering av tomma-/öde hus som pågår ska tas vidare till nästa steg för att också möjliggöra inflyttning. Våra båtpendlar har blivit en succé och det är nu dags för en utökning med Trummenäs. Blekingeleden och Ark56 utvecklar landsbygd och skärgård och är oerhört populära i tider av ökad hemester.

De största budgetsatsningarna går till välfärd och skola. Det handlar om att motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre och grupper särskilt drabbade av pandemin. Vi ska bygga bort köerna till LSS-boenden och daglig verksamhet och vi satsar på ett kompetenslyft inom områdena äldre och funktionsstöd. Även inom skola ser vi satsningar för att motverka psykisk ohälsa som oerhört viktigt. Vi vill att flera elever ska kunna klara kunskapsmålen och att Karlskrona över tid ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Magnus Larsson (C), Kommunalråd, Karlskrona