En ny och rättvis miljötaxa lagom till jul!

Från årliga avgifter till timdebitering. Mer rättvist och och mindre kostsamt för många av kommunens företagare. Det handlar bland annat om lantbrukare, fotvårdare, frisörer och fastighetsägare som nu får en taxa där de debiteras i efterhand för den faktiska tillsynen istället för fasta årliga avgifter. Något som för de flesta kommer att innebära sänkta kostnader. Samtidigt medger den nya modellen att kommunens resurser kan styras om från årliga besök till att kunna arbeta med andra och kanske viktigare områden där miljönyttan blir större. En riktig win win för alla parter!

Centerpartiet i Karlskrona är nöjda med att äntligen få en ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken på plats. En taxa som bygger på SKRs ganska nyligen framtagna modell. Denna taxa har i sin tur bl.a. tagit intryck av den sk Rättviksmodellen som ofta lyfts fram som ett gott exempel bland företagare. Taxan bygger på ett större inslag av efterhandsdebitering/timfakturering än tidigare vilket varit oerhört efterfrågat av många företagare. Med all rätt då det onekligen är svårt att förstå varför man ska betala årlig avgift utan att få ett årligt besök. Vi har t.o.m. gått längre i detta förslag än SKR modellen. Exempelvis ligger i princip allt kopplat till Lantbruk nu som timtaxa.

Förslaget är avstämt genom bred dialog med branscher och företagare inom tex KFH (samlar bl.a. frisörer och fotvård), med fastighetsägarna och med LRF lokalt. Flera av dessa berörda har upplevt tidigare taxa som orättvis och kostsam. Det nya förslaget har mottagits positivt. Det kommer att bli mer rättvist och mindre kostsamt för väldigt många verksamheter enligt de beräkningar vi tittat på. Samtidigt ger det oss möjligheter att styra om resurser till områden där vi kan nå större miljönytta och som vi inte hunnit jobba med tidigare.

Magnus Larsson, ordförande i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden berättar:

- I början av förra mandatperioden hade vi en oerhört resurssvag verksamhet där Länsstyrelsen gav kraftig kritik och vi tvingades ta tuffa beslut om att tillskjuta såväl skattemedel som höja taxor. Verksamheten fick också en hel del kritik. Idag har vi en verksamhet som får ett mycket gott och årligen stigande betyg i undersökningar av servicen som Insikt som mäter mot de som verkligen haft kontakt med kommunen. Värdegrundsarbetet benämnt KALAS fortsätter och nu kan vi också sjösätta en ny taxa som styr mot mer miljönytta och som också har en utformning som möter upp den kritik som kommit under åren. Jag är oerhört stolt över den resa gjorts med miljöavdelningen och tillsynsarbetet.