Bostäder

 

En hållbar utveckling och en grön tillväxt med fler jobb, växande företag förutsätter att det finns en närodlad politik för fler bostäder och bostäder som passar alla behov och plånböcker. Karlskrona har idag ett stort behov av nya boenden i alla storlekar och prisklasser men vi kan också se att rörligheten på bostadsmarknaden är låg och existerande bostäder utnyttjas dåligt. Många äldre tycker att det är för dyrt och krångligt att byta bostad och för de yngre som vill ta sig in på bostadsmarknaden saknas alternativ i den lägre prisklassen. Vi måste få igång flyttkedjan!

Centerpartiet vill utveckla attraktiva boenden över hela kommunen. Genom förtätningar bidrar vi till ett mer hållbart byggande där vi är rädda om markresurser och kan utnyttja befintlig infrastruktur.

Ekobyar är ett annat sätt att bygga med lägre miljöpåverkan. En Ekoby är ett hållbart bostadsområde med minsta möjliga miljöpåverkan. Husen är energisnåla, nyttjar miljövänliga energikällor och består av naturvänliga och sunda material. I många fall finns möjlighet till viss självhushållning, som odling och djurhållning och man använder ofta en småskalig, lokalanpassad VA-teknik och avfallshantering

Möjligheten att bygga och bo även på mindre orter förstärks genom satsningar på service som förskola, kollektivtrafik, VA och bredband. Karlskrona kommun ska ha en god planberedskap för framtiden och sats mer på egna markreserver. Bostadsbristen ska byggas bort och vi ska uppnå en bostadsmarknad i balans.

Klimatsmart byggande i trä ska stimuleras liksom hållbara byggmetoder och materialval. Inte minst gäller detta kommunens egna verksamheter.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

  • Skapa förutsättning för att bo och leva i HELA kommunen
  • Uppmuntra ett klimatsmart byggande i trä och använda ett större inslag av hållbara byggmetoder och materialval även i kommunens egna verksamhet
  • Stimulera byggande av Ekobyar i kommunen
  • Bygga bort bostadsbristen, ha en god planberedskap och öka kommunens markreserv
  • Öka bostadsbyggandet i våra serviceorter där t.ex. den lokala affären kan vara ett nav att bygga på.
  • Fortsätta arbetet med att digitalisera processerna runt miljö och samhällsbyggnad för enklare och snabbare service. Det ska vara lätt att göra rätt
  • Minska miljöpåverkan från avlopp genom att arbeta för säkra, miljövänliga VA lösningar för såväl enskilda som kommunala alternativ
  • Satsa på Landsbygdsutveckling i sjönära lägen (LIS) i de norra kommundelarna

Mer om vår nationella bostadspolitik ser du här!

Relaterade nyheter