Integration för minskad klyvning

Brist på sysselsättning leder ofta till utanförskap oavsett ålder och ursprung. Människor som är nya i Sverige behöver därför tidigt få möjlighet att studera, jobba och ta del i samhället för att känna delaktighet.

Jobben. Utan företag skapas inga jobb. Utan jobb skapas ett utanförskap. Så enkelt är det. De största jobbskaparna är de små och medelstora företagen. Det största tillväxthindret för dessa är bristande tillgång till lämplig arbetskraft. Det näst största tillväxthindret är lagar och myndighetsregler. Det vill vi ändra på!

Centerpartiet i Karlskrona vill:

  • Förbättra företagsklimatet genom tidig dialog och att i samarbete med aktuella branschorganisationer se över företagens totala situation när det gäller kommunrelaterade avgifter och regelverk och förenkla så långt möjligt
  • Förbättra valideringen av utlandsföddas kunskaper och ge möjligheter till snabbspår för utbildning och arbete
  • Se snabbspår med vårdutbildningar för nyanlända och andra grupper med viss utbildning i vården
  • Arbeta för en mångfald av driftsformer, privata, kooperativ m.m. vid upphandling av tjänster för fler arbetstillfällen och ett större utbud på arbetsmarknaden.

Skolan är grunden till det livslånga lärandet och en förutsättning för ett bra arbetsliv samt framtida försörjning oavsett individens ursprung. För att fler ska kunna och vilja arbeta längre måste det bli lättare att byta karriär senare i livet. För att tillmötesgå näringslivets kompetensbehov är det livslånga lärandet centralt. Det är viktigt att erbjuda många vägar in på arbetsmarknaden och utbildning är en sådan. Centerpartiet vill ge människor möjlighet att studera för att kunna byta spår i arbetslivet, komplettera ett ämne, yrkesutbildning eller få behörighet till högre studier.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

  • Utveckla ett snabbspår för utlandsfödda elever på gymnasienivå
  • Stödja etableringen av fler aktörer inom vuxenutbildningsområdet
  • Se folkhögskolorna som en del av utbildningssystemet och underlätta för folkhögskolorna att vara en del i människors livslånga lärande

Kulturen ska tillgängliggöras för alla oavsett socioekonomisk bakgrund, bostadsort, ålder eller kön. Sverige blir ett alltmer mångkulturellt land, och detta skapar nya möjligheter. I kulturen får vi möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. Vi kan utveckla vår kreativitet genom möten med det oväntade. Kultur stärker självförtroende och gör att fler tar tillvara yttrandefriheten. Det i sin tur stärker delaktigheten och demokratin i vårt samhälle. Kulturfrågorna har också stor betydelse för folkhälsan och bör alltid finnas med i all samhällsplanering.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

  • Aktivt arbeta för tillgång till kulturupplevelser och möjlighet att utöva kultur oavsett socioekonomisk bakgrund, bostadsort, ålder eller kön samt stärka platser som saknar utbud

Vi måste skapa trygghet för flera! Trygghet är ofta en upplevd känsla som kan innebära många olika saker för den enskilde individen. Ekonomisk trygghet, socialt nätverk, tillgång till infrastruktur, samhällsservice och krishjälp är några exempel. En närodlad, öppen och närvarande kommunservice bidrar i hög grad till att stärka känslan av trygghet och minska känslan av utanförskap.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

  • Stärka arbetet mot utanförskap och motverka alla former av våldsbejakande extremism genom förebyggande insatser via berörda parter som social, skola, föreningsliv, arbetsmarknad m.fl. Brå har en viktig roll här som bör utvecklas och stärkas men det behövs också ett tätare samarbete med polis och Säpo

Mer om vår nationella integrationspolitik ser du här!

Relaterade nyheter