Karlskrona
Centerpartiet lokalt

Landsbygdsmanifest för Karlskrona

harsyra

Karlskrona ska få världens bästa och mest moderna landsbygd och skärgård!

I våras vann Fjärdsjömåla (på bilden ovan) Postkodlotteriets pris för "Sveriges bästa gata". Centerpartiet i Karlskrona vill nu ta nästa steg och skapa än bättre förutsättningar för att bo och leva i hela kommunen.

Med nedan 35, mycket konkreta, punkter siktar vi vidare mot "Världens bästa och mest moderna landsbygd och skärgård".

Bygga och planera för hela kommunen

 1. Bygga bostäder för olika behov även på de mindre orterna. Börja med Holmsjö, Torhamn, Fridlevstad, Fågelmara och Tving.
 2. Fortsätta satsa på centrumförnyelse i våra serviceorter för ökad attraktivitet och fler bostäder
 3. Satsa på planer och ökade markreserver för verksamhet och industriändamål på landsbygd och i skärgård
 4. Skapa förutsättningar för företagshotell även på orter som Jämjö, Holmsjö och Sturkö m.fl.
 5. Förenkla byggande utanför detaljplanelagt område
 6. Ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader
 7. Fortsätta arbeta för att hindra att strandskyddet blir en stoppkloss för utveckling i hela kommunen
 8. Bättre utnyttjande av dagens båtplatser samt skapa förutsättningar för nya
 9. Satsa på Landsbygdsutveckling i sjönära lägen (LIS) i de norra kommundelarna

Hållbar Infrastruktur, kommunikationer

 1. Alla ska ha tillgång till bredband senast 2020
 2. Utveckla stödet till enskilda vägar.
 3. Ha ett bra och säkert vägnät i hela kommunen.
 4. Uppskatta och uppvärdera alla de ideella krafter som ser till att skötseln av enskilda vägar, badplatser, lekplatser, samlingslokaler och idrottsplatser mm gör landsbygden levande.
 5. Utveckla säkra gång och cykelvägar kombinerat med kollektivtrafik såväl på land som till sjöss med fokus på hållbara transporter.

Nära skola, kultur och fritid, föreningsliv

 1. I Karlskrona ska det finnas förskolor och skolor med hög kvalité och tillgång till modern teknik i hela kommunen.
 2. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential
 3. Öka tillgången till fritidsaktiviteter och fritidsgårdsverksamhet för unga även på landsbygden och småorterna.
 4. Starta upp en bok- och kulturbuss
 5. Se fjärrundervisning som en möjlighet för ökad kvalitet och tillgång till specialämnen på landsbygdsskolorna.
 6. Tillföra resurser till bussresor så att även landsbygdsskolorna får tillgång till de museer och kulturupplevelser som förläggs till centrala Karlskrona
 7. Arrangemangssamverkan mellan föreningsliv och kommun ska utvecklas. Det ska vara enkelt att vara arrangör i Karlskrona och antalet arrangemang ska öka.

Grön tillväxt och företagande

 1. Gör det enkelt för jobbskaparna att starta, driva och utveckla företag i Karlskrona
 2. Förbättra företagsklimatet genom tidig dialog
 3. Avskaffa kravet på hotelltillstånd för pensionatverksamhet på landsbygden
 4. Inför gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
 5. Förverkliga livsmedelstrategin och fortsätt utveckla de gröna näringarna
 6. Uppmuntra klimatsmart byggande i trä
 7. Satsa på förnyelsebara drivmedel som biogas
 8. Genom att upphandla svenska närproducerade livsmedel fria från gifter och antibiotika.
 9. Lyft den offentliga måltiden genom ett större fokus på matglädje och folkhälsa.
 10. Miljösatsningar för ett rent vatten och en ren Östersjö
 11. Förlägga ett biosfärscenter i Karlskrona
 12. Stödja utveckling för det lokala och kustnära fisket

Trygghet i hela kommunen

 1. En närvarande kommunservice och god krisberedskap i hela kommunen
 2. Ha närvarande poliser som jobbar förebyggande.
 3. En nära och tillgänglig vård och omsorg när och där du behöver den. 
Relaterade nyheter