Skolan


Eleven. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får de bästa förutsättningarna för att inhämta kunskap och möta framtida utmaningar. Centerpartiet vill skapa en hållbar och attraktiv skola i Karlskrona där både lärare och elever kan utvecklas till sin fulla potential. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. 

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Att varje elev får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential
 • Se varje individ och möjliggöra tidiga insatser för barn med särskilda behov
 • Säkerställa att alla eleverna har tillgång till en god skolhälsovård och kan få tidig hjälp
 • Erbjuda och marknadsföra befintlig föräldrautbildning och öka samverkan mellan föräldrar och skola

Läraren är avgörande för elevens framgång i skolan. Det är konstaterat att elever vars lärare utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer lär sig mera. För att stötta läraren i denna roll anser vi att lärares status måste höjas genom tydliga karriärtjänster och högre lön, kontinuerlig och kvalitativ kompetensutveckling och mer tid för undervisning.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Stärka lärarnas ledarskap och status
 • Säkerställa en löneutveckling för lärarkåren som är sakligt motiverad och ger ökad konkurrenskraft
 • Använda rätt kompetens till rätt uppgifter och låta våra lärare, från förskola till gymnasienivå, arbeta som de pedagogiska ledare de utbildats till.

En trygg arbetsmiljö. Skolan liksom fritids och förskola ska vara välkomnande och nolltolerans ska råda mot mobbning och kränkningar. En värdegrund som bygger på alla människors lika värde är en självklarhet och ska vara känd av alla i skolan. Arbetsmiljöarbetet i skolan ska omfatta både personal och elever. I våra förskolor arbetar vi med en giftfri vardag för våra barn.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Att alla skolor inför nolltolerans mot mobbning.
 • Skapa en trygg arbetsmiljö för både elever och anställda
 • Säkerställa en hållbar skolmiljö med giftfria material och närodlade livsmedel
 • Stärka elevhälsoteamens arbete i form av tillgång på skolsköterskor, dietist, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger.

Förskolan. Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola där man lämnar dem på dagarna. Därför vill vi att föräldrarna ska få möjlighet att göra fler val. Det är du som förälder som ska bestämma vilken barnomsorg som är bäst för just ditt barn.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Jobba för ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola
 • Jobba för mindre barngrupper och välutbildad personal i förskolan
 • Att det ska bli mer attraktivt att jobba som lärare i förskolan

Valfrihet för elever, föräldrar och lärare. Det ska finnas en skola/förskola för alla, det är vår övertygelse. Därför är det viktigt att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem liksom läraren har möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Se en etablering av ”Engelska skolan” i kommunen.
 • Öka erfarenhetsutbytet mellan skolor oavsett huvudman.
 • Att förskolor ska finnas i hela kommunen

Likvärdiga och närodlade skolor med lokal anpassning. Alla elever har rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet men likvärdighet får inte förväxlas med likformighet. Det handlar om att se möjligheter i de förutsättningar som är givna och använda lokala och personella resurser och möjligheter på bästa sätt. Samordning av resurser som exempelvis mattransporter för skolor och äldreomsorg är en självklarhet!

Digitala hjälpmedel i skolan kan höja skolresultatet när de används rätt och det digitala lärandet måste vara en naturlig del av elevers undervisning. Den digitala tekniken, så som fjärrundervisning, har öppnat upp för nya undervisningsmöjligheter. Kompetenta lärare är nyckeln till framgångsrika elever. Bristen på lärare i allmänhet är ett stort problem. Detta problem kan vara än mer påtagligt för skolorna på landsbygden. Skolan är i många fall navet i bygden och alla elever har rätt till en skola inom rimligt avstånd - men det får inte vara på bekostnad av kvalitén. Fjärrundervisning stärker likvärdigheten, samt ökar kvalitén och tillgängligheten.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Säkra landsbygds och skärgårdsskolorna över tid med moderna lösningar för pedagogik och teknik
 • Skapa en närodlad utbildning som tar vara på Karlskronas unika naturvärden, historik och näringsliv.
 • Se fler gräns/förvaltningsöverskridande lösningar för landsbygdsskolorna.
 • Se fjärrundervisning som en möjlighet för ökad kvalitet och tillgång till specialämnen på landsbygdsskolorna.
 • Tillföra resurser till bussresor så att även landsbygdsskolorna får tillgång till de museer och kulturupplevelser som förläggs till centrala Karlskrona

Utbildning som leder till jobb. Studiernas koppling till arbetsmarknaden måste stärkas, oavsett om du läser en teoretisk eller yrkesinriktad utbildning. Yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet, utformas tillsammans med företagen och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska garanteras. Samarbetet med näringslivet, Blekinge tekniska högskola och andra utbildningsanordnare ska stärkas.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Öka samverkan mellan skola, högskola och näringsliv
 • Att gymnasieskolan ska erbjuda ett brett utbud av program med koppling till arbetsmarknadens behov
 • Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan, som redan idag är ett nationellt föredöme, ska fortsätta utvecklas

Det livslånga lärandet. För att fler ska kunna och vilja arbeta längre måste det bli lättare att byta karriär senare i livet. För att tillmötesgå näringslivets kompetensbehov är det livslånga lärandet centralt. Skolan är grunden till det livslånga lärandet och en förutsättning för ett bra arbetsliv samt framtida försörjning. Det är viktigt att erbjuda många vägar in på arbetsmarknaden och utbildning är en sådan. Centerpartiet vill ge människor möjlighet att studera för att kunna byta spår i arbetslivet, komplettera ett ämne, yrkesutbildning eller få behörighet till högre studier.

Centerpartiet i Karlskrona vill:

 • Utveckla ett snabbspår för utlandsfödda elever på gymnasienivå
 • Stödja etableringen av fler aktörer inom vuxenutbildningsområdet
 • Se folkhögskolorna som en del av utbildningssystemet och underlätta för folkhögskolorna att vara en del i människors livslånga lärande

Mer om vår nationella utbildningpolitik ser du här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.