Frågor angående skyddsporten i Alltidhult

På tisdag tas beslutet i Olofströms KS om skyddsport i Alltidhult. Rolf Jönsson, oppositionsledare (C) ställer inför mötet några frågor som inte besvarats tidigare.

 

Till Olofströms kommun.

Frågor till de som har ansvar för hanteringen av översvämningsfrågan och skyddsporten.

  1. Hur har frågan om en torrlagd åfåra i centrum utretts och analyserats? Döda fiskar, kräftor och andra vattenlevande organismer som dör och ruttnar. Hur reagerar folk på det? Är det attraktivt i ett centrum?
  2. Brist på vatten och torrläggning söder om reningsverket. Hur fungerar det med reningsverkets utsläppsvatten om det inte späds ut. Drabbas de boende av lukt och andra olägenheter.
  3. Har någon information gått ut till berörda i Bromölla om framtida förhållanden med vattenbrist. Vad är deras åsikt?
  4. Myndigheter som hanterar tillstånd vad beträffar reningsverkens miljöansvar, vad säger dom.
  5. Påverkar en utrivning med stor risk för framtida vattenbrist driften vid vårt reningsverk?
  6. Hur ser det tidigare förslaget till åfåra ner mot Brostugan ut eftersom kostnaden är beräknad till 60 miljoner? Vill se uträkningen och ritningar.
  7. Alternativet vid Karpdammarna som beräknats till 30 miljoner, hur ser det ut? Skisser och kostnadsberäkningar.
  8. Kristianstads kommun har mycket invallning runt Harlövs soptipp men lämnade avsnitt vid vägarna. Har man tittat på det eller andra exempel som man kan ta lärdom av?

Vill ha dessa frågor besvarade så snart som möjligt innan kommande KS den 6 mars.

Rolf Jönsson, gruppledare, Centerpartiet