12 april 2016 | Mats Sigfridsson. Reservation Gelo möbler

Reservation mot byggnadsnämndens beslut att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut att avslå sökt bygglov för ändrad användning från affärslokal till trygghetsboende, Holje 6:178

Detta gäller ett beslut i byggnadsnämnden som vi reserverat oss mot, därför är våra argument i mycket de samma mot det nu fattade beslutet.

I den situation med brist på bostäder som nu råder är det anmärkningsvärt att majoriteten stoppar ett projekt som skulle kunna frigöra ett flertal bostäder genom att äldre väljer att flytta till trygghetsboendet.

Byggnadsnämnden har tidigare beviljat ett flertal bygglov för byggnader som berör prickmark. Sådana bygglovsansökningar har av nämnden tidigare behandlats på ett enhetligt sätt. Bygglov har beviljats med motivering att det är en liten avvikelse. Centern och Moderaterna kan inte se någon omständighet i detta ärende som motiverar ett avslag. Den socialdemokratiska majoriteten har inte anfört något annat motiv för avslaget än att byggnaden till en del ligger på prickmark. Detta beslut avviker helt från hur nämnden behandlat liknande ärenden tidigare.

Länsstyrelsen avslutar sin motivering med att konstatera att: ”Sammantaget finner länsstyrelsen att den aktuella planavvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte”.

Majoritetspartiets ledamöter framhärdar trots detta i sin åsikt att detta inte är en liten avvikelse. Detta stärker ytterligare misstankarna om att den styrande majoriteten följer en dold agenda i detta ärende och det är att märka att byggnadsnämndens beslut handlar om myndighetsutövning .

Undertecknade ledamöter för centern och moderaterna reserverar sig mot byggnadsnämndens beslut att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut att avslå ansökan, till förmån för det egna yrkandet att länsstyrelsens beslut inte skall överklagas.

Olofström 2016-04-09

_______________________ ______________________

Mats Sigfridson centern Katarina Krupa moderaterna

Några kommentarer med anledning av Sara Rudolfssons inlägg i fullmäktigedebatten om GELO-affären.

Några gånger har Sara Rudolfsson fått frågor om hanteringen av GELO möbler-ärendet i byggnadsnämnden. Svaren har varit att det är myndighetsutövning och att det måste gå rätt till, som förklaring till avslaget av bygglovsansökan.

Hennes utgångspunkt här är vi överens om men sen har jag en helt annan bild av vad som kan ha varit majoritetspartiets bevekelsegrund för att avslå bygglovsansökan.

När ärendet kom upp första gången stod det snabbt klart att majoriteten ville avslå ansökan och därefter diskuterades ett flertal möjliga motiv för att avslå. Det landade i att byggnadsplanen inte tillät flerbostadshus. Efter att ha fått bakläxa av länsstyrelsen blev det avslag med motiveringen att en del av byggnaden ligger på prickmark - alltså mark som inte får bebyggas. Bakläxa igen från länsstyrelsen och då överklagar man länsstyrelsens beslut till mark och miljödomstolen och förlorar igen. Det går inte att överklaga till mark och miljööverdomstolen om man inte kan motivera och få prövningstillstånd vilket sannolikt inte skulle gå att få i detta fallet. Där gav majoriteten upp.

Den socialdemokratiska majoriteten har under mandatperioden röstat för beviljandet av ganska många lov för byggande på prickmark där det inte funnits andra hinder – några där byggnationen blir till 100 % på prickmark. Ingen har visat att prickmarken under möbelaffären är mer problematisk än prickmarken i de beviljade ansökningarna.

Sara Rudolfsson skall ha sagt i fullmäktigedebatten: ”Det har intet att göra med inställningen mot företag”.

Det känns osannolikt att majoriteten i byggnadsnämnden har hanterat detta ärende självständigt och det skulle förvåna om inte Sara Rudolfsson i någon mening varit delaktig.

Och nu slår Sara Rudolfsson fast att det inte är inställningen mot företag som varit motivet för avslag. Då återstår att det är inställningen mot person som varit motivet.

Till slut har det då blivit Sara Rudolfsson som fått stå och erkänna att ”det blev fel”.

Mats Sigfridson

2:e vice ordf. byggnadsnämnden Centerpartiet