22 december 2015 | Mats Sigfridsson, Reservation Gelo-möbler

Reservation mot byggnadsnämndens beslut att avslå bygglov för ändrad användning från affärslokal till trygghetsboende, Holje 6:178

I den situation med brist på bostäder som nu råder är det anmärkningsvärt att majoriteten stoppar ett projekt som skulle kunna frigöra ett flertal bostäder genom att äldre väljer att flytta till trygghetsboendet.

Byggnadsnämnden har tidigare beviljat ett flertal bygglov för byggnader som berör prickmark. Sådana bygglovsansökningar har av nämnden tidigare behandlats på ett enhetligt sätt. Bygglov har beviljats med motivering att det är en liten avvikelse. Centern och Moderaterna kan inte se någon omständighet i detta ärende som motiverar ett avslag. Den socialdemokratiska majoriteten har inte anfört något annat motiv för avslaget än att byggnaden till en del ligger på prickmark. Detta beslut avviker helt från hur nämnden behandlat liknande ärenden tidigare.

Detta väcker frågan om vilka motiv som kan finnas hos majoriteten för att stoppa detta projekt.

Undertecknade ledamöter för centern och moderaterna reserverar sig mot byggnadsnämndens beslut att avslå ansökan, till förmån för det egna yrkandet att ansökan skall beviljas.

Olofström 2015-12-15