Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / ronneby gör mer än att begära nya poliser

ronneby gör mer än att begära nya poliser

Ronneby kommun har ställt krav på den nya polisorganisationen och Polismyndigheten har gett löften om en snar förbättring inom bemanning, tillgänglighet och synlighet. Viktigt att lyfta fram är dock att Ronneby kommun inte bara begär fler poliser utan gör ett antal olika insatser för ett aktivt brottsförebyggande arbete.                                    

I en insändare efterlyser insatser från skolan, fritidsgården och socialförvaltningen riktade mot ett mer aktivt ungdomsarbete ur förebyggande synpunkt.

Under en period med mycket stor befolkningsökning under en mycket kort period, och med de utmaningar som detta innebär, har våra medarbetare i Ronneby kommun gjort ett fantastiskt jobb.

Skolans arbete med integration till våra ungdomar pågår dagligen och ett stort arbete läggs på värdegrundsarbete, samtal, uppföljningar, utbildningar, tidiga indikationer m.m. I skolans organisation har stora resurser lagts på bl.a. mottagningsenheter, tidiga valideringar, språkutbildning, studiehandledningar samt aktiviteter under ledigheter för att på så sätt få ungdomarna aktiverade och engagerade. Detta har gjorts samtidigt som nya jobb har skapats i verksamheten bl.a. genom nystartsjobb.  Elever, personal och föräldrar har även getts möjlighet att delta vid brottsförebyggande information av olika slag t.ex. inom området digitala kränkningar, stärka våra ungdomars självkänsla, mångfald m.m.

På fritidsidan har vi ökat antalet fritisledare och bemannat upp även med nystartsjobb som kulturtolkar för att kunna arbeta mer förebyggande i ungdomsarbetet. Vi har ett ytterligare jobb planerat framför oss att utveckla vidare våra fritidsgårdar. Vi stödjer även föreningslivet i Ronneby genom ekonomiska medel och resurser men också med stöd till SISU som i sin tur arbetar med att utbilda ungdomsledare ute i föreningar. Våra föreningar har stor betydelse att i samverkan arbeta med våra ungdomar i Ronneby. För att stimulera detta vidare har vi under ett par år tillfört extra medel för att öka antalet fritidsaktiviteter och ett ökat integrationsarbete i samverkan med föreningslivet.

Vad gäller den sociala sidan så inriktar sig insändarens frågor kring den operativa fältverksamheten. Här är det givet så att det är viktigt att vi alla hjälper till genom att uppmärksamma saker som vi ser i vår närhet och föra den informationen vidare till rätt instans. Att tidigt kunna ta hand om problemindikationer är mycket viktigt i det förebyggande arbetet. Inom detta område har Ronneby kommun nu utökat sina resurser. I samverkan med polis och fritidspersonal kommer detta arbete att ytterligare intensifieras framöver. Ökad synlighet är viktigt för att fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzonen. Vi samtalar med de personer som finns med i polisanmälningar av olika slag och startar vidare utredningar vid behov.  Vi arbetar också med olika program såsom t ex Mentorer i våldsprevention, En kommun fri från våld, Män för jämställdhet m.fl.

Dessutom arbetar det lokala brottsförebyggande rådet med samverkansavtal med Polisen, Nattvandrande föreningar, Trygghetsvandringar, Grannsamverkan, Underbara Ronnebyungdomar, Våld i nära relationer, Livsstilskriminella, alkohol- och droger, Säkerhetsskyddad butik, Medlingsverksamhet, Medborgarlöften, Trygghetsmätningar, Brottsförebyggande information m.m.

Ovan är bara exempel på det brottsförebyggande arbete som görs i Ronneby kommun. Ett lyckat brottsförebyggande arbete bygger på en bred samverkan och samordning mellan flera olika aktörer.   

/Kenneth Michaelsson, Ordförande i Brottsförebyggande rådet i Ronneby