Köerna för Psykisk ohälsa bland barn och unga är orimligt långa

Utredningstiden längre i Blekinge

Köerna är för långa och de regionala skillnaderna är för stora. Den negativa utvecklingen måste vändas, vilket endast kan ske med ett nytt ledarskap som prioritera att tillföra mer pengar till den nära vården.

Tidigare fanns det en överenskommelse mellan alliansregeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att utveckla barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. De landsting som kunde ordna ett första besök inom 30 dagar till minst 90 procent av patienterna fick del av ett prestations baserat statsbidrag. 30 dagar ansågs då var en lämplig och möjlig tidsgräns.

S-MP-regeringen tog bort de extra statsbidragen inom BUP -verksamheten och därmed försvann även den förstärkta vårdgarantin. Numera är den maximala väntetiden 90 dagar, samma tidsgräns som inom den övriga specialiserade sjukvården.

Den förstärkta vårdgarantin innebar att ett första besök för bedömning inom barn- och ungdomspsykiatrin skulle erbjudas inom 30 dagar. Av Sveriges 21 landsting och regioner är det bara Kalmar som i dag klarar de kraven, enligt uppgifter från SKL i Dagens Medicin. 2013 var det 17 landsting som klarade samma sak.

Tillgängligheten har försämrats radikalt sedan regeringen avskaffade den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Att regeringen tog bort alliansens vårdgaranti 2014, har nu visat sig få förödande effekter för barn och unga. I ett anständigt samhälle tar politiken ansvar för att barn och unga får hjälp när de mår dåligt. Under alliansregeringen 2014 klarade 16 landsting kraven för vårdköerna, och nu endast ett enda. Så kan vi inte ha det. Sverige behöver ett nytt ledarskap som prioriterar den nära vården.

God medicinsk säkerhet, tillgänglighet samt att ha patienten i centrum är viktiga beståndsdelar i en god vård. Tillgänglighet är ett viktigt område det är en av förutsättningarna för att åstadkomma trygghet i vården. Samtliga patientgrupper måste tas emot utan att väntetiderna blir för långa.

BUP i Blekinge klarar av den psykiska ohälsan på ett relativt bra sätt, vilket innebär att gruppen är prioriterad. Väntetiden överstiger dock de maximala 30 dagarna. Väntetiden på att få utredningar gjorda har dessvärre blivit ännu längre. I Blekinge tas akuta patienter emot direkt utan att behöva vänta. Från januari 2016 då 88% fick vård inom 30 dagar fram till augusti 2017 då siffran sänkts till 66% är en negativ utveckling i Blekinge.

  • Centerpartiet har i vår budgeten tagit ett krafttag för att korta köerna till psykiatrin för barn och unga. Vi satsar därför 300 miljoner kronor per år, de kommande tre åren, på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och göra så att fler unga människor kan få den hjälp och det stöd de behöver betydligt snabbare.

  • Centerpartiet vill se en ökad trygghet för barn och unga i hela landet. I ett anständigt samhälle tar politiken ansvar för att barn och unga får hjälp när de mår dåligt. Idag tar det för lång tid innan barn, unga och deras familjer får hjälp och stöd när en ung människa mår psykiskt dåligt. Köerna är för långa och de regionala skillnaderna är för stora. Den negativa utvecklingen måste vändas, vilket endast kan ske med ett nytt ledarskap som prioritera att tillföra mer pengar till den nära vården.

Ingrid Hermansson(c)
Gruppledare Region Blekinge

Silke Jakob(c)
Ledamot i psyk och Habiliteringsnämnden