Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Gör om och gör rätt angående strandskyddet

Gör om och gör rätt angående strandskyddet

Det är dags för Länsstyrelsen i Blekinge att göra om och göra rätt angående utvidgat strandskydd.

Sveriges kuster och insjöar har sedan lång tid bakåt varit skyddade genom ett generellt strandskydd om 100 meter. Vissa kuststräckor har även haft ett utvidgat strandskydd, men i begränsad omfattning. 2009 lämnades en proposition till riksdagen av den Centerpartistiske miljöministern Andreas Carlgren med syfte att ändra strandskyddsreglerna så att det skulle bli lättare att bosätta sig vid våra insjöar samtidigt som hårt exploaterade kuststräckor skulle få ett bättre skydd. Beslut ifråga om dispenser att kunna bygga i strandnära lägen flyttades från länsstyrelserna till kommunerna.

Följden av de ändringar som gjordes i miljöbalken för att styra dispenserna blev inte vad Andreas Carlgren tänkt sig. I nämnda proposition fanns också möjligheten för länsstyrelserna att utvidga strandskyddet till 300 meter. Följande text är hämtad från propositionen: Översynen väntas i större utsträckning leda till att områden som nu omfattas av utvidgat strandskydd upphör att vara skyddade än att nya områden tillkommer. Detta medför i så fall en viss minskning av antalet dispensärenden."

Vad gjorde då länsstyrelsen i Blekinge? Jo tvärt emot! Inte mindre än 155 områden längs Blekingekusten lade man en död hand över genom utvidgat strandskydd. 34 av dessa områden finns inom Ronneby kommun.

Beslutet om det utvidgade strandskyddet är åter under behandling efter att återvisats av regeringen p.g.a. formella skäl.

Nu har länsstyrelsen möjligheten att ändra och göra rätt så att Blekinge har en chans att kunna utveckla turism och näringsverksamheten som berörs av beslut i strandskyddsfrågan. Det är just turism och fritidsaktiviteter kopplade till sådana verksamheter som ger allmänheten möjligheten att uppleva de fantastiska naturupplevelserna Blekinge har att erbjuda.

Ronneby Centerpartikrets Miljö- och Energigrupp

Kenneth Michaelsson
Knut Svensson
Bengt Holm
Tony Nilsson