Skolan - en nyckel till ökad integration


Skolfrågan är en prioriterad fråga i Ronneby kommun. Ökande barnkullar och omvärldens konflikter påverkar förskola och skola i allra högsta grad. Utmaningarna kommer som ett brev på posten och ställer krav på tjänstemän och politiker att hitta lösningar på skolfrågorna.

Skolan är en mycket viktig fråga för vårt samhälle. Satsningar på den skapar möjligheter för barn och ungdomar att förverkliga sina mål och drömmar. I Ronneby kommun har mycket av skolfrågorna handlat om beslutet att bygga nya skolor för att möta ett ökat elevunderlag.

En annan åtgärd gäller beslutet att bussa ut nyanlända elever till de mindre tätorterna i kommunen. Ett i början kontroversiellt beslut men nu i efterhand lyckat i många avseenden. Nyanlända elever som bussas ut till skolor i de mindre tätorterna skapar fina möten med elever på landsbygden. Dessa barn har fått möjlighet att utbyta erfarenheter och har ömsesidigt lärt känna nya kulturer. Samtidigt har skolan i de allra flesta fall kunnat möta de behov som uppstått. Resurser i form av lärarassistenter som kan olika språk har funnits på plats. Vi ser att landsbygden spelat en mycket stor roll i det viktiga integrationsarbetet

Samtidigt har en satsning på att visa upp landsbygden, med billigt boende och närhet till skola, lockat familjer till de mindre tätorterna. Lokala företagare som anställer nyanlända har också bidragit till att familjer valt att flytta till de mindre tätorterna. Att komma i jobb är extremt viktig för integrationen.

Skolan på landsbygden är en nyckel till ökad integration då eleverna naturligt lär känna de boende där. De familjer som sedan valt att bosätta sig i en mindre tätort eller ute på landsbygden har integrerats genom fortsatta kontakter i föreningsliv och grannsamverkan.

Det är oerhört viktigt att tjänstemän och politiker ser landsbygdens skolor som en resurs att utveckla istället för att avveckla. Tillsammans med riktade satsningar ökar integrationen och utvecklar ett samhälle som inte klyver Sverige i två delar.

Ronneby Centerpartikrets intressegrupp för Utbildning och fritid