Gräv ner 400 kV:s kabeln!

Svenska kraftnät är ett statligt verk som är huvudman för landets större elnät med 220 kV och 400 kV:s strömföring. Vår svenska lagstiftning som gäller för individer och svenska företag gäller även för statliga verk. Det är alltid verksamhetsutövaren som skall bevisa att man följer den svenska lagstiftningen.

Ekhyddan – Nybro – Hemsjös nya 400 kV-ledning ligger just nu hos Energimyndighetet för prövning. Man vill bygga ytterligare en luftburen ledning i ett område som redan är hårt belastat av stora elledningar och intrång i enskilda fastigheter.

Praktiskt taget alla remissyttranden förordar en nedgrävd likströmsledning, det gäller yttranden från berörda kommuner, länsstyrelser och fastighetsägare. En sådan lösning är resurssnål. Den kan till största delen byggas i den befintliga sträckningen som den redan etablerade 400 kV-ledningen har.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska förebygga negativa effekter av verksamheter och öka miljöhänsynen. Reglerna ska tillämpas i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller. Även för Svenska Kraftnät.

Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en störning. I yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter. Tekniken måste vara industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga, både tekniskt och ekonomiskt sett. Svenska Kraftnäts utförda projekt kallat "Sydvästlänken" visar att även Ekhyddan – Nybro – Hemsjö-projektet är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Det magnetiska fältet från en kraftledning mäts i mikrotesla (μT) och enligt Svenska kraftnät anger man 150 meter som det avstånd från kraftledningen då strålningen från det magnetiska fältet inte längre är hälsovådligt. För en nergrävd kabel är detta avstånd endast 5 meter och ryms således inom den befintliga ledningsgatan. Det händer i dag att hyttbelysningen tänds i traktorhytterna för lantbrukare/skogsbrukare som passerar under 400 kV-ledningen. Man vill inte ha ytterligare en ledning att passera.

Skall det huggas stora skogsarealer för ytterligare en ledning går stora ekonomiska resurser för fastighetsägarna till spillo för all framtid. Stormskador, insektsangrepp och stora samhälleliga återkommande röjningskostnader kan undvikas med en resurssnål markkabel.

Centerpartiet i Ronneby vill på det bestämdaste avråda Energimyndigheten från att bevilja koncession för en luftburen ledning för detta projekt. Det handlar om människors oro, ekonomi och vill ha ett projekt som siktar på långvarig hållbarhet.


Ronneby Centerpartikrets Miljö- och Energigrupp

Kenneth Michaelsson
Knut Svensson
Bengt Holm
Tony Nilsson