Centerpartiets Partistämma i Karlstad

Kenneth Michaelsson, vice kommunalråd i Ronneby summerar sin insats på stämman

1. Föreslog och fick stämmans stöd på en ny att sats i vårt Miljö- och Klimat program där de viktigaste områdena framåt beskrevs. Den lyder:
Centerpartiet vill att Miljö- och klimatarbetet utgår från Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

2. Föreslog och fick stämmans stöd på en ny att sats i vårt Landsbygdprogram där de viktigaste områdena framåt beskrevs. Den lyder:
Centerpartiet vill att möjligheter skapas för att gynna nybyggnation av bostäder på landsbygden.

3.Knut Svensson motion om att begränsa överklaganderätten för ideella föreningar då de inte är sakägare samt att statliga verk inte kan vara överklagningsinstans i ärenden beslutade enligt Miljöbalken.
stora delar av det innehållet är numera med i vårt Miljö- och Klimatprogram

4. Föreslog en ny att sats i vårt ekonomiska program med följande lydelse:
Centerpartiet vill att det statliga stödet för lyckad integration till kommunerna kraftigt ökas till de kommuner som tagit ett stort ansvar i mottagandet av nyanlända.
- Här fick jag inte igenom min formulering men i samarbete med andra så kom det i alla fall in med att det behövs högre och mer generella statsbidrag för att finansiera välfärdstjänsterna framöver.

5. Statens måste ta större ansvar för att fiberutbyggnaden på landsbygden kommer till stånd. Regeringen ha missbedömt de kommersiella aktörernas vilja och de kommersiella aktörerna sviker. Kommunerna är nu de som får stå för notan.
Här fick jag hjälp av Lars Karlsson med ett inlägg i talarstolen eftersom talarlistan var full. Viss del av det jag ville kom i alla fall med i en av punkterna i landsbygdsprogrammet redan i kommittéarbetet.