Död hand över hela kustlinjen i Ronneby

Öppet brev till länsstyrelsen angående utökat strandskydd i Ronneby

25 november 2020 kungjorde länsstyrelsen förslag till utökat strandskydd för Ronneby kommun.

Vår uppmaning till länsstyrelsen är: Återkalla det liggande förslaget och tillkännage detta återkallande genom en ny kungörelse. Invänta sedan den strandskyddsutredning som blir proposition i höst innan vidare åtgärder tas.

Strandskyddsutredningen presenterar bl.a. förslag att vattendrag smalare än 2 meter, vattensamlingar/sjöar mindre än 10 000 m2 samt grävda dammar efter 1975 skall få ett generellt undantag för strandskydd.

Trots att länsstyrelsen varit medveten om att strandskyddsutredningen skickar man återigen ut nästan samma förslag på utökning till 300 m som man gjort 3 gånger tidigare och för vilket man fått bakläxa.

På de 32 kartor som länsstyrelsen presenterar i sitt förslag har man markerat det nuvarande 100 meters strandskyddet utöver de utökade 300 metrarna med blåmarkerade ringar. Vattensamlingar och vattendrag som enligt utredningsförslaget inte skall omfattas av strandskydd.

I länsstyrelsens iver över att lägga en död hand över stora områden nämner vi kartan över Trolleboda som exempel. Här återfinns en sankmark tillsammans med ett dike inringat, vilket gör att man från kusten lyckats få fram mer än 400 meter strandskyddat område.

Ett likartat exempel är vid Svanevik där man hittat en liten vattensamling på ca 500 m2 och genom sitt sätt att markera strandskydd åstadkommit sammanlagt 500 meter strandskydd från havsviken.

I dagsläget är det regeringens proposition som överlämnades till riksdagen 12 februari 2009 som gäller avseende utökat strandskydd. I denna proposition framgår: ”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskydd gäller efter den 31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen.”

Denna text har misstolkats totalt av länsstyrelsen i Blekinge som använt "det enskilda fallet" till att omfatta övervägande delen av kommunens kuststräcka för utvidgat strandskydd.


Ronneby 2021-01-20


Centerpartiets Miljö- och Energigrupp i Ronneby.

Kenneth Michaelsson, Knut Svensson, Hillevi Andersson, Jan-Olov Olsson, Mats Paulsson, Tony Nilsson, Bo Carlsson.