Länsväg 516

Länsväg 516 delen Lörby-Norje. Förslag till förbättringar.

Vägen anlades på 1930-talet och har sedan dess endast genomgått smärre justeringar. Kurvan vid Lörby Kladd har rätats något på 1950-talet, men är fortfarande skarp. Här förkommer årliga avåkningar, som t.o.m förorsakat dödsfall. En mörk natt i september 1969 omkom 5 ungdomar vid hpl norra Lörby. En dödsolycka hände vid Hpl Västergård för ett par år sedan. Detta är några av de värsta olyckorna. Trots detta har mycket lite gjorts för att nå 0-visionen. Efter påtryckningar av boende utmed vägen föreslår vi att berörda parter tar sitt ansvar för vägens standard. 2019 lämnades ett medborgarförslag om Cykelväg Lörby-Norje. Detta fick 65 röster men utreddes ej p.g.a för få röster, trots att enligt kommunens bestämmelser så skulle gjorts(50 krävs). Dessutom har inte ägarna till de ca 500 fritidshusen i Norje Boke någon möjlighet att rösta då många inte är skrivna i kommunen. Här har man som vi ser möjlighet till en befolkningsökning om deras möjlighet komma hit förbättras.

Trots omläggningen av E22 har ingen minskning av trafikintensiteten skett utan snarare en ökning. För många arbetspendlare mot öster är detta en naturlig färdväg eftersom kollektivtrafik i stort sett saknas är bilen den enda möjlighet att ta sig österut. Utmed vägen befinner sig skolbarn på väg till Mjällby eller Norje skola. April till september råder kvällstid och på helger en febril aktiv av ca 150 aktiva fotbollstjejer som spelar i Lörby IF. Ett antal som mångdubblas vid matcher. Man har idag svårt att behålla ungdomen kvar i idrotten när de når övre tonåren. En bidragande orsak kan vara att de på egen hand har svårt att komma till sina aktiviteter. Här finns även flera hästgårdar där man är ute och färdas med häst längs vägen.

Lägg därtill det stora antal jordbruksmaskiner som idag använder vägen, samt de gästarbetare som ofta färdas på cykel mellan de olika arbetena på åkrarna. Under hösten används vägen av leverantörer till Lyckeby (Lister) Stärkelsefabrik. De håller också på med en 3-faldig utbyggnad av kapaciteten något som också medför ökning av transporter av såväl gods som personal. Hänsyn måste också tas till att Lister förlorat två viktiga näringar, vars transporter mycket gått sjövägen. Ersättningsindustrierna kommer sannolikt ha behov av landsvägarna. Spårförbindelserna är sedan länge borta. Utmed vägen finns även ett lastbilsåkeri med en betydande fordonspark. De evenemang som betyder mycket för kommunen begagnar i mycket stor utsträckning vägen.

Beskrivning av vägen idag:

Genom Norje är vägen mycket smal och krokig. Här råder en hastighetsbegränsning till 50, Här ligger en stor kycklingindustri (Atria Lagerberg) med betydande transporter. Under Sweden Rockfestivalen utgör den en del av festivalområdet men är även genomfart för trafiken från Lister. Längs vägen mellan Lörby-Norje cyklar många under Sweden Rockfestivalen. Sedan börjar en mycket krokig smal bit av vägen, med sin smala bredd under 5 m, den saknar såväl vägren som belysning. Brukar varje höst användas av NTF för att placera ut reflexgubbar som visar den risk fotgängare utsätts för i mörker. Några hundra meter efter 50-sträckan ligger en enskild väg, Petersborgsvägen, som ansluter till gamla riksvägen. I ett första skede kan den vara lämplig som anslutning till Sydostleden. Den smala vägbanan blir något bredare efter Furumo, där den även får en mittlinjemarkering. Efter ca 500 m kommer man till den beryktade och olycksdrabbade Kladdakurvan, sedan kommer en ca 6 km lång raksträcka, som inbjuder till högre hastigheter. Ett par km av denna går rakt igenom Lörby. Denna bit har en hastighetsbegränsning på 50 km. En hastighet som ofta överskrids. Här borde Trafikverkets skyltar med ”Sakta ner” finnas på plats. Från Lörby Park till Mjällby finns slutligen en gång och cykelväg.

Centerpartiet föreslår med anledning av ovanstående följande. Medborgarförslaget till cykelbanan utreds och genomförs. Skulle det stupa på att det blir för dyrt genom Norje föreslår vi den dras genom Petersborgsvägen sista biten till Sydostleden , cykelleden som går från Ystad till Växjö.