Blekinge
Centerpartiet lokalt

Motion till Regionen

Resandet över länsgräns ska bli lika

Biljettkostnaderna i kollektivtrafiken är konstruerade utifrån ett zonsystem, som är olika i alla län i sin uppbyggnad. Gemensamt är att det är dyrast i den första zonen man åker och det blir därmed lite billigare för längre resor.

När man åker över länsgränsen är systemet idag att efter gränsen påbörjas resan på nytt med zon 1. Detta innebär att det blir dyrare att åka över en länsgräns än motsvarande sträcka inom länet, eftersom det blir två förstazoner. För att delvis kompensera detta finns ett gränsavdrag som är olika i olika län.

Systemet känns väldigt fel och förlegat. Ingen ser länsgränsen. Väldigt många pendlar över en länsgräns utan att reflektera över att det är två olika administrativa enheter. Vi arbetar i vårt Regionala utvecklingsarbete för att förstora arbetsmarknadsregionen, för att göra det attraktivt att jobba och bo i vårt län. Då bör vi också se till att gränserna, både kommun och läns, är så obetydliga som möjligt och att villkoren blir något så när lika.

Det är dags att åtgärda felet. "Gränspåslaget" måste tas bort. Förhandlingar måste ske mellan länen, så att det blir lika över länsgränserna. Förlorade intäkter får kompenseras via biljettpriserna eller annat sätt.

Jag föreslår att Regionfullmäktige beslutar

Att uppdra till Regionstyrelsen att uppta förhandlingar med angränsande län, för att snarast likställa resa över länsgräns med resa inom länet och därmed avskaffa "gränstillägget".

lngrid Hermansson Gruppledare centerpartietRelaterade nyheter