fiskeupprop

Ett lokalt upprop för ett hållbart fiske

Till statsråden Bucht, Skog, Lövin och Damberg

Upprop för lokalt hållbart fiske! Svenskt fiske genomgår en förändring. Fiskeflottan blir mindre och mindre och flera fiskehamnar har försvunnit eller blöder. Detta är en utveckling som går tvärtemot regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd. Vi kommunstyrelseordförande i svenska kustkommuner kräver omedelbara åtgärder för att vända utvecklingen. Under första veckan i juni var ledare och experter från hela världen samlade i New York för att konferera kring det fjortonde globala målet för hållbar utveckling och med gemensamma krafter försöka rädda världshaven. En av mötets tre prioriteringar var hållbart fiske. Såväl EU:s gemensamma fiskeripolitik som Sveriges nationella yrkesfiskestrategi fastställer att fisket ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Av dessa tre aspekter av hållbarhet, är det tydligt att det är den sociala dimensionen som är svårast uppfylla. Den sociala dimension knyter fisket till det omgivande samhället, till kustsamhällena där fisket bedrivs och till kommunerna som investerar i och driver fiskehamnarna. Levande hamnar och lokala fiskeflottor skapar värden som sysselsättning och företagande i flera led runt fisket, liksom mycket värdefulla aspekter knutna till identitet, varumärke och kulturarv. Allt detta har en avgörande påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter, platser att bo på och besöksdestinationer. Lokalt fångad och landad fisk har dessutom betydande miljömässiga fördelar. Vidare ligger det helt i linje med den nationella livsmedelsstrategins ambitioner. För att kunna säkerställa ett långsiktigt hållbart fiske, måste fisket ske inom de biologiskt givna ramarna. I nästa steg är frågan hur flottan och tillträdet till den svenska andelen av fiskresursen ska se ut. Häri finns kopplingen till den ekonomiska hållbarheten, liksom till den sociala. Det finns politiska signaler på nationell nivå som är tydliga, bland annat framhöll Miljö- och jordbruksutskottet i en rapport nyligen hur viktig fiskerinäringen är för att behålla och utveckla en levande kust och skärgård och att målet bör vara att det finns ett långsiktigt hållbart fiske med lokal förankring runt våra kuster. 1/3 Nu samlas vi kommunpolitiker till ett gemensamt upprop. Ett lokalt förankrat fiske besitter goda möjligheter att utgöra en drivkraft i vår näringslivs- och landsbygds- utveckling. Vi menar att det inte är försvarbart att låta det lokala fisket gå förlorat. Vi kräver att svensk fiskeriförvaltning ska skapa goda förutsättningar för lokala landningar och levande hamnar längs hela Sveriges kust. För detta fordras: • att de lokala intressena, som slår vakt om de sociala och socioekonomiska värdena från fisket, får ett reellt inflytande i hur våra svenska fiskekvoter fördelas och vilken fiskeflotta Sverige ska ha i framtiden • att konsekvensanalyser utifrån alla tre hållbarhetsaspekterna införs vid framarbetande av förslag och beslutsfattande inom svensk fiskeriförvaltning • att en översyn görs av uppdrag och rollfördelning mellan Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket gällande genomförandet av fiskeripolitiken samt hur deras olika roller samspelar mot den gemensamma visionen.

Magnus Larsson Kommunstyrelsens 1:e v. ordförande (C) Karlskrona kommun Hans Forsberg Kommunstyrelsens ordförande (M) Kungsbacka kommun Jan-Olof Johansson Kommunstyrelsens ordförande (S) Lysekils kommun Roger Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande (M) Ronneby kommun Mari-Louise Wernersson Kommunstyrelsens ordförande (C) Falkenbergs kommun Meit Fohlin Regionstyrelsens tillträdande ordförande (S) Region Gotland Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborgs kommun Per-Ola Mattsson Kommunstyrelsens ordförande (S) Karlshamns kommun 3/3 Karl-Erik Olsson Kommunstyrelsens ordförande (S) Simrishamns kommun Mats Abrahamsson Kommunstyrelsens ordförande (M) Sotenäs kommun Peter Dafteryd Kommunstyrelsens ordförande (C) Strömstads kommun Helene Björklund Kommunstyrelsens ordförande (S) Sölvesborgs kommun Torbjörn Karlsson Kommunstyrelsens ordförande (S) Trelleborgs kommun Ann-Charlotte Stenkil Kommunstyrelsens ordförande (M) Varbergs kommun Deshira Flankör Kommunstyrelsens ordförande (M) Värmdö kommun Kent Mårtensson Kommunstyrelsens ordförande (S) Ystads kommun Jacob Spangenberg Kommunstyrelsens ordförande (C) Östhammars kommun