Centerpartiets Miljö och klimatprogram bör utgå från Agenda 2030

Efter ett antal inlägg inom Miljö- och Klimat området på Centerpartiets partistämma idag lyckades Kenneth Michaelsson få med vikten av att vårt Miljö- och klimatprogram utgår från Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Det nya Miljö och klimatprogrammet innehåller också delar av intentionerna i den motion som Knut Svensson skickat in. Nämligen att ändra i miljöbalken för att begränsa överklagningsrätten för ideella föreningar som inte är sakägare samt att statliga verk inte kan vara överklagningsinstans i ärenden beslutade enligt Miljöbalken.

Tack alla som gav sitt stöd i omröstningen.