Mats Dahlbom är ett flitigt ombud med en rad yrkande och inlägg.

Mats har bred kompetens och har talat i så skilda ämnen som avloppsinventering, jämställd utbetalning av försörjningsstöd, ansvar för skrotbilar i naturen, gatu och vägbelysning på landsbygden, samt skarvinventering.

Läs gärna några av hans inlägg nedan.

Under punkten miljö och klimat tot Mats upp vikten av att ansvaret för att skrotbilar som hamnar ute i naturen ,där det ej går att få tag i juridisk ägare, fångas upp av ett system som skall finansieras av trafikförsäkringen avgiften Framförallt är det viktigt att undanröja fordons vrak från vattendkydds områden och andra känsliga naturområden

Under punkten Landsbygd yrkade Mats bifall till motionen om avloppsinventering med motiveringen att vI idag har ett stort problem när vi tvingar in fastighetsägare in i våra verksamhetsområden för kommunal vatten och avloppshantering. Detta innebär mycket höga kostnader för den enskilde , de kan röra sig om 200.000kr-300.000kr beroende på kommunal avgiftsnivå . Det finns hus som ligger mycket isolerade och ett enskilt hus har ej samma påverkan på natur och omgivande vatten som då vi har en samlad bebyggelse

Jag föreslår därför att mjuka bedömningskriterier skall tillämpas gällande när vi bedömer miljöpåverkan från enskilda avlopp , den finska modellen är här ett föregångsexempel , där kostnad, nytta, och miljöpåverkan står i proportion mot varandra.

Beträfffande motion 4:32 Gatu och Vägbelysning på landsbygden vill jag att Centerpartiet skall arbeta för att ge trafikverket i uppdrag att ta ett större ekonomiskt ansvar för gatubelysning på de statliga vägarna. Det gäller trygghet för både landsbygdens invånare och besökare.

Karlshamns kommun är en av 17 kommuner som är med i Trafikverkets projekt gällande statligt övertagande av kommunalt ägd belysning på Trafikverkets vägar, och vi ser här redan nu vilka nedsläcknings åtgärder som Trafikverket rustar för, Landsbygden blir mörk och det i kombination med avsaknad av GC vägar .

Trafikverket bör här avsätta medel för upprustning av de kommunägda gatubelysningsanläggningar som bedöms ha en säkerhetsuppgift för gång o cykeltrafikanter på landsbygden.

Skicket på trafikbelysningen som den är idag skall ej avgöra om man skall släcka belysningen vid övertagande från kommunalt ansvar till trafikverkets ansvar .

Motion 4:56 Skarvinventering

Skarven har ökat i en alltför snabb takt det senaste årtionde. Skarven utgör en en mycket stor predator när det gäller de krympande bestånden av fisk i kustområden , sjöar och vattendrag.

Yrkar bifall till första att-satsen4:56. 1.Att Svenska myndigheter tar fram en säker metod för att sammanställa det totala antalet skarv kolonier och antalet fåglar i dessa.

Först då kan vi göra en rimlig bedömning var vi har de största obalanserna , gällande predatorer och frågan om skyddande av de viktiga fiskbestånden .