Blekinge
Centerpartiet lokalt

Region Blekinge 2017

Gruppledaren Ingrid Hermansson sammanfattar året i Region Blekinge.

Centerpartiets representantion består av 3 ordinarie samt 3 ersättare i regionstyrelsen samt nämnder. 2017 har varit ett händelserikt år för Region Blekinge.

Region Blekinge har lämnat in en ansökan till regeringen att tillsammans med landstinget Blekinge få bilda en regionkommun från 2019. Samtliga Blekingekommuner samt landstinget har behandlat ansökan positivt. Regeringen har beviljats sökan, vilket innebär att landstinget och regionen går samman 1Januari 2019.Syftet med sammanslagningen är att istället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som överlappar och påverkar varandra, kan länet samlas i en politisk direktvald ledning och tjänstemannaorganisation.

Ett stort förändringsarbete har pågått under året innan beslut har fattats hur den nya organisationen ska se ut. Centerpartiet har varit aktiva och delaktiga i arbetet.

Trafiknämnden har i uppdrag att bidra till goda resemöjligheter inom länet samt till och från Blekinge genom att driva och utveckla kollektivtrafiken i Blekinge. Nämnden ansvarar också för färdtjänst och skärgårdstrafiken.

I Trafikverkets nationella plan finns satsningar med om utbyggnaden av E22 på sträckan Lösen-Jämjö och sträckan Ronneby Öst - Nättraby samt ett nytt mötesspår på kustbanan vid Kallinge. De tre regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg har enats om ett Sydostpaket för ökad tillväxt inför beslutet av en ny tolvårsplan för vägar och järnväg. Sydostpaketet innehåller tre objekt utöver det förslag som Trafikverket lagt. Paketet omfattar kust-kust banan, sydostlänken och E22.Tillsammans innebär det en satsning på drygt 4 miljader. Kommuner.regionen och näringslivet stödjer satsningen.

Kulturnämnden har i uppdrag att främja och utvecklar kulturen i Blekinge samt föra den tillgänglig. Dans och konst kommer att vara viktiga områden samt en prioritering med arbetet kultur för barn och unga. Kulturrådet har beviljat Blekinge medel till en satsning till språkutveckling och läsning för barn i länet. Språkstegen som projektet kallas är ett samarbete mellan Region Blekinge genom Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Region Kronoberg och landstinget Blekinge.

Via ESF projektet Fatta kompetensen har det beviljats pengar till en ny vårdutbildning dör nyanlända.Utbildningen kombinerar teoretiska kurser och studier i svenska med arbetsplatsförlagd praktik.Kommunerna i Blekinge, Arbetsförmedlingen i Blekinge, Landstinget och Region Blekinge har blivit beviljade medel av Europeiska Socialfonden(ESF) till projektet Blekinges Unga Lyfter 2.0där tanken är att växla upp Blekingemodellen genom att erbjuda fler aktiviter för den unga målgruppen.Det finns fem lokala Navigatorcentrum i länet som arbetar med coaching. Kontakt med arbetsgivare,matchning mot praktik och arbete, stöd till sin utveckling och vägledning till studier. ESF finansierar närmare 35 Mkr samt en egen finansiering på drygt 17 Mkr.

Centerpartiet har genom olika arbetsgrupper arbetat fram remissvar om cykelstrategi i länet, yttrat sig över förslag till en livsmedelsstrategi samt bredbandsstrategi, vilka distriksstyrelsen har ställt sig bakom. Det pågår ett arbete där Centerpartiet även ska yttra sig över den regionala utvecklingsstrategin.

Tre motioner har lämnats in. Den ena lyfter behovet av en taxeöversyn mellan regioner i södra Sverige för att underlätta resandet. Den andra motionen handlar om inköp av produkter som innehåller Microplaster. Båda motionerna har behandlats positivt at Regionstyrelsen och anses därmed vara besvarade. Ett medborgarinitiativ från boende i Spjutsbygd angående ett tågstopp har behandlats i trafiknämnden där intiativet avslogs.

Centerpartiet anser att det är viktigt med en väl utbygd och fungerande kollektivtrafik i hela länet. En motion är inlämnad där vi vill se en utökad kollektivtrafik på landsbygden med långsiktiga konsekvenser för ekonomi och miljö. Motionen är ännu inte behandlad av regionstyrelsen.

Centerpartiets reprensentation i Region Blekinge är:

Ingrid Hermansson ordinarie regionstyrelsen samt arbetsutskottet

Roger Toljamo ersättare regionstyrelsen

Gilbert Nilsson ordinarie trafiknämnden

Rolf Jönsson ersättare trafiknämnden

Lena Häggblad. ordinarie kulturnämnden

Johanna Bengtsson ersättare kulturnämnden

 

Ingrid Hermansson, Regionstyrelsen

Relaterade nyheter