CIS

CIS POLiCY för Behandling av personuppgifter

CIS är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgifter och behandling

Med personuppgifter menas namn, personnummer, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, foto och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ. Begreppet behandling av personuppgifter avser alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, exempelvis: insamling, lagring, bearbetning eller sammanställning. CIS kommer i sin verksamhet att behandla personuppgifter som erhålls från dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med gällande rätt.

CIS kommer att behandla personuppgifter för att:

  • Hantera en ansökan om att bli månadsgivare
  • Hantera en anmälan till deltagande inom CIS verksamhet
  • Hantera bidrag som privatpersoner ger till CIS
  • Hantera en ansökan eller intresseanmälan angående tjänst hos oss
  • Hantera leverantörstjänster
  • Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.

Personuppgifter som behandlas

Vid kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och fakturaadress.

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller vid att ge ett bidrag.

CIS verksamhet bedrivs till största del inom politiska strukturer, och det kan förekomma att CIS samlar uppgifter om medlemskap i ett politiskt parti. Vi samlar och behandlar inte andra känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa, etniskt ursprung, facktillhörighet eller sexuell läggning, men du kan dock själv ha valt att lämna det som inom GDPR kallas viss känslig information, till exempel inför ett arrangemang att du är allergiker eller information om sjukdom eller medicinering. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy.

Dessa personuppgifter omfattas

Denna policy är tillämplig på personuppgifter som CIS får del av genom våra givare, medarbetare, intressenter och andra med vilka CIS har relationer, genom CIS webbplats eller vid annan kontakt med CIS.

Därför behandlar vi personuppgifter och så länge sparas de

För att behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ditt samtycke. Andra grunder kan vara att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (ex. fakturering) eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.

Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Personuppgifter på sociala medier

CIS har ett Facebook konto och publicerar information på Facebook. När CIS publicerar personuppgifter i sociala medier rör det sig om uppgifter som berörd person gett sitt samtycke till eller som på annat sätt tydligt offentliggjorts. CIS ansvarar inte för eventuella personuppgifter som där publiceras av annan.

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiets Internationella Stiftelse

Om du kontaktar CIS via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post. Uppgifterna hanteras där för att du ska kunna få svar. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.

CIS ingår i Centerpartiets växelsystem. När du kontaktar CIS via telefon lagras ditt telefonnummer i Centerpartiets telefonväxel samt i mottagande abonnents telefon för att vi ska kunna se vem som ringer och ringa upp om vi missar ditt samtal. Telefonnumret i växeln sparas som längst två år. Om du vill vara anonym när du kontaktar CIS går det bra att använda ”skyddat nummer”.

Övriga personuppgifter

CIS kan komma att hantera personuppgifter utöver vad som ovan beskrivits. Det rör sig då om personuppgiftsbehandling i syfte att uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser gentemot bland annat anställda, leverantörer och kunder.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång. CIS ingår i Centerpartiets IT-system. Centerpartiet har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via CIS webbplats.

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du kan när som helst återkalla dina samtycken avseende behandling av personuppgifter som har sin lagliga grund i att du har lämnat samtycke.

Du har även rätt att invända mot sådan behandling av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Precisera vad du invänder emot. Om vi inte skulle avvisa invändningen måste vi bevisa att behandling av dina personuppgifter ändå måste ske och vilka intressen det är som enligt vår bedömning väger tyngre.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna policy eller vill du uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt utnyttja dina rättigheter kontakta CIS via kontaktformulär på vår webbsida eller via post till Centerpartiets Internationella Stiftelse Box 2200, SE-103 15 Stockholm.

Vårt externa dataskyddsombud, Per Larsson, når du på: dpo.cis@centerpartiet.se

Klagomål

Vill du klaga på hur CIS hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på: imy@imy.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.