CIS
Centerpartiet lokalt

EWIP - Empowering Women in Politics

EWIP uppstart

Empowering Women In Politics (EWIP) är ett helt nytt projekt som CIS koordinerar i fyra afrikanska länder och genomför i två västafrikanska länder. Projektets övergripande mål är att stärka kvinnors deltagande och inflytande i politik.

Vad gör CIS?

EWIP startades av CIS 2019 och genomförs i Burkina Faso samt Elfenbenskusten av CIS tillsammans med sin partner Institut Général Tiémoko Marc Garango pour la Gouvernance et le Développement (IGD). I Östafrika genomförs EWIP av en annan svensk PAO, Kristdemokratiskt Internationellt Centrum (KIC) i Kenya och Uganda.

Genom olika komponenter angriper EWIP flera av de bakomliggande skälen till kvinnors mindre politiska inflytande. Första hälften av aktiviteterna är inriktad på att stärka kvinnors kapacitet och självförtroende där målgruppen är kvinnor som är aktiva inom politiska partier, med särskilt fokus på unga kvinnor och kvinnor som nyligen blivit politiskt aktiva. Detta görs bland annat genom ett utbildningsprogram inspirerat av PYPA. Deltagarna får bland annat lära sig debatteknik, offentlig kommunikation och ledarskap. Inför valrörelser planeras även särskilda utbildningar och kapacitetsstärkande aktiviteter för kvinnliga kandidater. Utöver detta kommer EWIP även arbeta för att etablera och stärka nätverk för kvinnliga politiker över partigränser för att främja utbyte av erfarenheter och kunskaper.

Den andra hälften av aktiviteterna är inriktade på att förbättra förutsättningarna för kvinnor att engagera sig politiskt genom att öka medvetenheten om kvinnors behov och vikten av jämställdhet hos beslutsfattare som till exempel de politiska partiernas ledning samt kvinnornas män. En viktig målgrupp är politiska partiers ledningsgrupper som får delta i utbildningsprogram om jämställdhet och hur man arbetar inom partistrukturer för att öka kvinnors deltagande. Partierna ges även tekniskt stöd för att jämställdhetsintegrera interna strukturer, institutioner, metoder och styrdokument. En annan viktig aktivitet riktar sig till de utbildade kvinnornas män och fokuserar på vikten av att stödja och bistå sina fruar med bland annat hushållsarbete och barnomsorg.

 

EWIP uppstart

Om länderna

Både Burkina Faso och Elfenbenskusten är utvecklingsländer med stora utmaningar. Med ett BNI per capita på drygt 1600 USD placerar sig Elfenbenskusten bland lägre medelinkomstländer medan Burkina Faso tillhör låginkomstländerna med ett BNI/capita på 660 USD. Båda länderna har dock visat på en stark ekonomisk utveckling de senaste åren med en BNP-tillväxt på 5-10 %. Elfenbenskusten och Burkina Faso placerar sig på plats 170 respektive 183 av totalt 189 länder i FNs Human Development Index. I båda länderna finns brister i politiska och mänskliga rättigheter och pressfrihet, men situationen är generellt bättre i Burkina Faso än i Elfenbenskusten, helst när det kommer till pressfrihet.

Elfenbenskusten är en tidigare fransk koloni som vann sin självständighet 1960. Efter självständigheten styrdes landet som en enpartistat av självständighetsledaren Félix Houphouët-Boignys. Landet framstod länge som ett exempel på stabilitet och välstånd i Afrika, om än ingen demokrati. Efter Boignys död på 90-talet började en period av instabilitet och politisk oro. En statskupp vid millennieskiftet följt av inbördeskrig ledde till politiskt kaos. Ekonomiska problem skärpte motsättningarna inom landet. Efter att en ny president valdes 2010 och inbördeskriget upphörde förbättrades situationen, men fortfarande råder starka spänningar inom landet.

Burkina Faso är precis som Elfenbenskusten en tidigare fransk koloni som blev självständig 1960. Efter självständigheten präglades Burkina Faso av ekonomiska problem, politiska kriser och kupper. I en militärkupp 1987 tog landets tidigare vicepresident Blaise Compaoré makten och innehade presidentposten i 27 år. Även om Burkina Faso formellt etablerade ett flerpartisystem under denna period var Compaoré och hans parti totalt dominerande över politiken och oppositionen hölls nere. 2014 skedde en folklig revolt och Compaoré avsattes. 2015 valdes till slut landets första civila president på 50 år, Roch Kaboré. Landet har nu en starkare opposition men demokratin är fortsatt svag och Burkina Faso räknas som en hybridregim.

Kvinnor är underrepresenterade i politiken och utgör bara omkring en tiondel av parlamentarikerna och en femtedel av statsråden i Burkina Faso och Elfenbenskusten. För de kvinnor som blir invalda eller tillsatta på politiska positioner tenderar inflytandet de har över många politiska områden att vara begränsat. Tack vare utbildning, förändrade attityder och internationellt inflytande har dock kvinnors ställning och inflytande gradvis vuxit.

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.