CIS

Global Youth Movements

Ett viktigt mål med CIS arbete är att öka ungas politiska deltagande och inflytande. Systematisk underrepresentation av unga och deras perspektiv i den politiska sfären är ett globalt problem. Över 40 % av världens befolkning är under 25 år. Att inte låta deras röster ta plats i politiken leder till demokratiska underskott, lägre engagemang och svagt förtroende för politiker bland unga medborgare.

Förutsättningarna för unga att delta i politik och beslutsfattande varierar stort över världen. Många möter svårigheter i att bli tagna på allvar och verkar i samhällen utan institutionella system för unga att utöva politiskt inflytande. Det är sällan ungas situation, perspektiv och prioriteringar tas i beaktande i policies och politiska beslut. I många länder har framväxten av nationalism och populism haft negativa effekter på ungas möjlighet att engagera sig i politiken och samhället då utrymmet för civilsamhällesorganisationer krympt.

Vad gör CIS?

CIS startade under 2019 Global Youth Movements-projektet som genomförs med International Federation of Liberal Youth (IFLRY). IFLRY är en internationell liberal ungdomsorganisation som samlar medlemsorganisationer från hela världen. Från Sverige är både CUF och LUF medlemmar. IFLRY och dess medlemsorganisationer delar liberala värderingar och en stark tro på mänskliga rättigheter och demokrati. De arbetar för fria och toleranta samhällen med lika möjligheter och rättigheter för alla.

Global Youth Movements-projektet genomförs tillsammans med en annan svensk PAO, Olof Palmes Internationella Center (OPC) och deras partner International Union of Socialist Youth (IUSY). ILFRY och IUSY kommer utföra liknande aktiviteter med det övergripande målet att bidra till ökat politiskt engagemang bland unga, stärka deras kapacitet att förespråka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, samt att främja partiöverskridande dialog. Organisationerna kommer även arbeta för att stärka samarbetet mellan varandra och respektive medlemsorganisationer genom gemensamma aktiviteter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.