Falun
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Mycket på gång i Myndighetsnämnden

Mycket på gång i Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden, MyN, ansvarar för kommunensmyndighetsutövning inom områdena miljö och bygg utifrån de lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har fastställt. Nämnden arbetar även utefter de lokala föreskrifter och policies som kommunfullmäktige har beslutat om.

Nämnden svarar också för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som anges i den gällande kommunala renhållningsförordningen. Nämnden är likställd med byggnadsnämnd vid samråd enligt fastighetsbildningslagen.

Myndighetsnämnden har ingen egen förvalting. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller personal och övriga resurser som krävs för verksamhetsområdet.

Det är framförallt Plan- och bygglagen, PBL, och Miljöbalken som nämndens ställningstaganden grundar sig på.

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Jag som ordinarie ledamot, tillsammans med Åke Henriksson som ersättare, är Centerpartiets representanter i MyN.

Några aktuella frågor:

Sundbornskolan – gammal surdeg som handlar om inomhusmiljön för lärare och elever vid skolan. En del av skolan har haft inomhusproblem sedan 1996. Under åren har flera olika utredningar genomförts, i de flesta fall åtföljt av olika åtgärder. Fortfarande är inte ärendet avslutat. Med facit i hand och alla turer som varit hade det kanske varit bättre att bygga helt nytt.

Städning av skolorna – ett ärende som pågått under ett antal år och som verkligen inte är roligt. Problematiskt när en del av den kommunala organisationen inte fullgör sitt jobb men skolorna har ansvaret och därmed ”straffas”.

Tillsyn av städningen på grundskolorna en svår fråga att hantera – fast det inte borde vara det. Det upprör känslor och de olika kommunala verksamheterna ställs mot varandra på ett negativt sätt. Ett aktuellt ärende går tillbaka några år och bygger på ett föreläggande mot Barn- och utbildningsnämndeni december 2016. MyN:s beslut fattades då till följd av den miljöbalkstillsyn av skolor i Falu kommun som ingick i Folkhälsomyndighetens nationella projekt om städning och ventilation i skolan. Syftet med tillsynen var att kontrollera att skolor levde upp till de regler och rekommendationer som finns gällande städning och ventilation. Miljöavdelningen genomförde uppföljande tillsyn av grundskolor i Falu kommun i januari 2019. Ärendet fanns åter på nämndens bord i mars i år. Efter lång föredragning från förvaltningen och med stöd från kommunjuristen på ledamöternas många frågor blev beslutet att till Mark- och Miljödomstolen ansöka om utdömande av förelagt vite på 50 000 kronor (enl. beslutet i december 2016). Måste säga att det tog emot att ta detta beslut. Jag hoppas också att vi inte fastnar i vem som gör rätt eller fel utan fokuserar på att vi har en så bra arbetsmiljö vi bara kan för våra skolbarn och alla andra som arbetar i våra skolor.

Bygglovsärenden - De flesta bygglovsärenden hanteras på delegation av förvaltningens handläggare men de ärenden som kräver en djupare dialog hamnar på nämndens bord. Måste säga att dessa ärenden är den mest positiva delen av nämndens arbete. För mig speglar varje byggnadslov framtidstro och utvecklingskraft. Privatpersoner som vill bygga sitt nya hem, företagare som vill utöka sin verksamhet o s v

En annan aktuell infallsvinkel på bygglovsärenden är önskemål om att installera solceller på tak. Nämnden har tyvärr tvingats avslå flera då fastigheterna ligger i områden där områdesbestämmelserna sätter stopp för dessa installationer. Jag önskar en fördjupad diskussion om hur vi löser detta. Förmodligen kräver det justeringar i vissa områdesbestämmelser.

Strandskyddsärenden - vid varje möte finns det på föredragningslistan ett eller flera ärenden som handlar om strandskyddsdispens. Strandskyddet är ett byggförbud och gäller längs stränderna av alla sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att på lång sikt trygga allmänhetens tillgång till stränderna och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Ibland önskar jag att vi kunde vara lite mer tillåtande/generösa beträffande strandnära byggande.

Stänga verksamheter. Ibland läggs ärenden på vårt bord där nämnden tvingas till så drastiska åtgärder som att helt stänga verksamheter. Tack och lov är detta undantagsfall.

Biogasmacken – spännande framtid. Under vårvintern tog en enig nämnd beslut om att ge bygglov för etablering av tankställe för biogas. Förmodligen kommer ärendet att överprövas så det kommer nog att ta några år innan vi på riktigt kan tanka biogas i Falun.

/Bibbi Westhed, ledamot Myndighetsnämnden