Musik i Dalarna och Dalateatern – två kulturinstitutioner som är oerhört viktiga för Dalarna och Falun

Efter valet 2018 har jag förmånen att vara Centerpartiets representant och vice ordförande i två kulturstiftelser nämligen Musik i Dalarna och Dalateatern. Oerhört roliga, stimulerande och hedersamma uppdrag.

Musik i Dalarna ägs av en stiftelse med Region Dalarna som huvudman. Bidragsgivare förutom Region Dalarna är Statens Kulturråd, Region Dalarna, Falun och Borlänge kommuner. Intäkterna kommer dessutom från biljettförsäljning, konsertförsäljning till lokala arrangörer och näringsliv samt sponsorintäkter. Totala intäkter inkl. bidrag är 47 miljoner.

Musik i Dalarnas uppdrag är att utveckla samarbetet inom ramen för Musiksamverkan och övriga kulturinstitutioner, bredda länsmusikuppdraget att gälla fler genrer, utbilda och stödja länets musikarrangörer samt utnyttja modern teknologi för produktion och distribution.

Vår fantastiska Dalasinfonietta ger konsertupplevelser och förmedlar känslor som berör, inspirerar och imponerar. Mycket hög kvalitet på program och arrangemang. Har på ett beundransvärt sätt lyckats bibehålla detta även under coronatiden. Oerhört starkt och professionellt!

Unga Musik i Dalarna ger barn och ungdomar möjlighet att ta del av musik som de inte normalt inte får via radio, TV och andra media.

Sedan 1 april 2017 har Musik i Dalarna huvudmannaskapet för Dalapop – ett resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna. Dalapops huvudsakliga verksamhetsområden är artistutveckling, branschutveckling, inspelning och marknadsföring av Dalarnas musikliv.

Kristinehallens ombyggnad kommer att bidra till ytterligare en höjning i kvaliteten på Dalasinfoniettans konserter och ge musikerna en mycket efterlängtad bättre arbetsmiljö. En utökning av antalet musiker är en nåd att stilla bedja om. Falu kommuns beslut om Kristinehallen och övriga frågor som rör Dalasinfoniettan är oerhört viktiga för framtiden.

Musik i Dalarna har idag i medeltal 42 anställda varav 28 musiker. Länsmusikchef är Karin Holdar. Styrelseordförande är Håkan Frank (m), Ludvika.

Dalateatern är en stiftelse med Region Dalarna som stiftare och huvudman. Stiftelsens ändamål är att inom Dalarnas län med fast ensamble och på annat sätt driva teaterverksamhet samt ge stöd år länets amatörteaterverksamhet.

Teatern ska utvecklas i samverkan med länets befolkning och genom sina arbetsformer och sin repertoar medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och jämlikhet. Teatern ska verka för att undanröja fördomar, ekonomiska och sociala hinder. Teatern ska värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturen.

Dalateatern har naturligtvis drabbats hårt av den pågående pandemin men har jobbat på oförtrutet för att hitta lösningar. Förhoppningsvis kommer man att kunna genomföra de föreställningar som man nu repeterar till resten av hösten och nästa år.

En fråga som varit aktuell i många år är Dalateaterns lokaler. Det handlar både om arbetsmiljön för de anställda men också om möjligheter att ta emot gäster, besökare och teaterpublik på ett inbjudande och värdigt sätt. Här måste Falu kommun vara på tå annars är risken överhängande att Dalateatern försöker hitta ett annat säte för sin verksamhet.

Dalateatern har idag i medeltal 32 anställda. Intäkter inklusive bidrag uppgår till 36 miljoner. Medel till verksamheten kommer från Region Dalarna , Statens Kulturråd , Falu kommun och egen finansiering. Länsteaterchef är Lisa Hugoson. Styrelseordförande är Håkan Frank (m), Ludvika. Min ersättare från Centerpartiet i båda dessa styrelser är Oscar Sjökvist från Borlänge.

Avslutningsvis vill jag säga att Musik i Dalarna och Dalateatern är två kulturinstitutioner som vi ska vara stolta över och vårda på bästa sätt. Inte minst i tider av svårigheter och problem är kultur i olika former en stor lisa för både kropp och själ. Stötta bägge dessa utomordentliga institutioner genom att ta del av deras fina utbud.

/Per-Anders Westhed

Per-Anders Westhed Falun