Var har vi varit och vart är vi på väg?

 Min resa för två år sedan in i socialnämnden känns idag helt rätt. Det är nu som förståelsen av verksamheten och dess omfattning och innebörd verkligen har fallit på plats. Det är mycket lagstadgad myndighetsutövning som sker i socialförvaltningen och som därmed inte är lätt att påverka.

Det är även mycket yttre faktorer och pålagor som styr hur utfallet ser ut när åren summeras. Det kan t.ex. vara hantering av spelmissbruk, migrationsverkets ändrade regler eller försäkringskassans tuffare bedömningar.

De flesta underskotten har sina förklaringar och under många år har det inte varit något djupare fokus på varför det ser ut som det gör. Sedan vi tillträdde anser jag att vi på ett bättre sätt belyser orsakerna och sedan åtgärdar det som vi kan påverka.

Om vi nu ser bakåt och stämmer av vad vi lovade i vår valplattform och statusen på detta.

  • Sätta fokus på det förebyggande arbetet, Tillsammans för varje barn, i nära samverkan med landstinget för att bekämpa den växande psykiska ohälsan bland barn och unga.

Vi har kommit en bra bit på väg i och med att vi har prövat detta i de flesta skolformerna men vi har ännu inte kommit så långt att detta är vedertaget och implementerat i alla skolor än. Här måste vi fortsätta driva på för att så många som möjligt får ta del av detta.

 

  • Utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin så att unga med behov av stöd får det.

Samarbetet mellan skolan och socialtjänsten har stärkts främst genom ”Tillsammans för varje barn” men har även utifrån projektet gett nya ingångar mellan förvaltningarna. När vi kommer in på Regionen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) så har det inte gått lika bra utan det har gått i vågor mycket utifrån omsättningen och tillgången av personal på BUP.

 

  • Att arbetet med ungdomsstödjare ska fortsätta.

Ungdomsstödjarna är säkrade fram till 2023 med finansiering via kommunstyrelsen men med placering i socialförvaltningen.

 

  • Prioritera och stärka kommunens insatser inom det brottsförebyggande arbetet och med ungdomsstödjarna som en viktig resurs.

Ungdomsstödjarna är en viktig pusselbit i det brottsförebyggande arbetet främst mot våra ungdomar. De har även bra samverkan med vår kommunpolis. Även polisen i övrigt har vaknat till och visat ett större intresse i dessa frågor och det känns mycket positivt.

 

  • Genom grundandet av ett Fontänhus skapa en plattform för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för människor som har eller har haft psykisk ohälsa.

Fontänhuset är etablerat och har på kort tid mycket goda resultat innan pandemin slog till. Ett antal individer som tidigare varit hemmasittare under lång tid har gått vidare till att få arbete, praktikplatser och utbildning. Inte att förglömma är alla de människor som brutit sin isolering till att sakta men säkert vågat ta små steg framåt till ett bättre liv.

 

  • Öppna fler vägar in för den som möter svårigheter på arbetsmarknaden och behöver stöd att komma vidare till egen försörjning.

”Projekt framgången” som avslutades i början av 2019 hade som inriktning att få ut långtidsarbetslösa i arbete och utbildning. Arbetssättet som togs fram är nu permanentat och implementerat som en del av den ordinarie verksamheten. Det var även i detta projekt som Vuxenslussen såg dagens ljus.

 

  • Skräddarsy insatser genom dialog utifrån individens behov och intressen.

Här blir svaret detsamma. ”Projekt framgången” som avslutades i början av 2019 hade som inriktning att få ut långtidsarbetslösa i arbete och utbildning. Arbetssättet är nu permanentat och implementerat som en del av den ordinarie verksamheten.

 

  • Införa en funktionshinderslots i kommunen i form av en servicefunktion som fungerar som en direkt väg in till information och stöd för individen och den familj som berörs.

Frågan är lyft men är inte genomförd så här måste vi se till att följa upp statusen i frågan.

De två sista punkterna har vi inte jobbat med än men vi kommer att sätta dem i fokus under den närmsta tiden och då speciellt kvinnojouren. Anmälningarna om våld i nära relationer har ökat rejält den sista tiden och jag hoppas att det beror på att det är fler kvinnor vågar anmäla men jag befarar att det är omvända och att det sker mer våld mot kvinnor i nära relationer nu.

  • Bygga ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och kvinnojouren samt stödja kvinnojourens möjligheter att kunna anlita expertis i svåra frågor.
  • Se till att sociala företag uppfattas som en viktig resurs för att öppna nya möjligheter för fler att komma in i arbetslivet.

 

/Daniel Drugge

Vice ordförande socialnämnden

Daniel Drugge