Några tankar om oss Seniorer

Per-Anders Westhed Falun

Sverige är ett fantastiskt land och ett av världens bästa länder att bli äldre i. Dalarna är på olika sätt en av de bästa delarna av Sverige.

Fler och fler av invånarna är 65 år och äldre. Fler och fler av dessa är aktiva och en betydelsefull resurs för att göra Sverige och Dalarna ännu bättre.

Våra seniorer har varit med och byggt Sverige. Det är viktigt att de också känner tryggheten i en värdig och aktiv ålderdom. Inte minst viktigt är att vi tar tillvara på deras kunskaper och erfarenheter.

Den demografiska utvecklingen i Sverige och Dalarna är bekymmersam. Allt färre personer ska försörja allt fler. I Dalarna finns flera kommuner där redan idag var tredje kommuninvånare är 65 år eller äldre. Om några få år börjar den stora 40-talistgenerationen passera 80-årsstrecket och behovet av vård och omsorg kommer därmed att öka dramatiskt.

Antalet personer i Sverige som är 80+ beräknas öka från 499 000 år 2014 till 1 210 000 år 2045! För Dalarna är motsvarande siffror drygt 17 000 år 2014 och nästan 30 000 år 2045.

Arbetslivet

Vi seniorer blir allt friskare och lever längre. Många som kan och vill ska uppmuntras att fortsätta jobba ett par extra år. De som inte kan eller inte vill detta måste få möjligheter att avsluta sitt arbetsliv och ha möjlighet att leva ett bra liv.

Fortfarande finns fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder. Vår uppfattning är därför att lagen om åldersdiskriminering måste skärpas.

”Äldre har aldrig varit yngre” heter en delrapport från den s.k. Seniordelegationen som tillsattes för några år sedan för att motverka ålderdiskriminering och bättre ta tillvara äldres kompetens. Delegationen har avslutat sitt arbete men har under den tid den verkat gjort avtryck genom ett antal rapporter.

Man konstaterar bland annat att ålderism förekommer i arbetslivet, att det finns både positiva och negativa uppfattningar om senior arbetskraft, att synen på senior arbetskraft är otidsenlig och att seniorer är under-representerade i riksdagen och i media.

Hälsan

Många undersökningar visar att det förebyggande arbetet är a och o för ett bra och långt liv. Därför är det viktigt att på olika sätt stimulera seniorer att sköta sin kropp på ett sätt som passar individen. Det gäller inte minst att hitta anpassade former för att röra på sig och att äta på ett nyttigt och ändamålsriktigt sätt. Fler hälsofrämjande insatser t.ex. fysisk träning, kostråd och regelbundna läkemedelsgenomgångar ska vara tillgängliga.

Pandemin

Det senaste året har inte liknat någonting som vi nu levande varit med om. Ett tidigare okänt virus har lamslagit hela klotet och tagit livet av ofantligt många, flest äldre, över hela världen.

Det har lett till att vi seniorer hamnat i olika riskgrupper, blivit isolerade och blivit de alla talar om vid presskonferenser och likande. Just nu väntar så många av oss att få bli vaccinerade så att vi kan börja leva ett normalt liv igen. Träffa barn och barnbarn, vänner och umgås ”som vanligt.” Tyvärr lär det dröja ytterligare. Idag när jag skriver detta får vi reda på att smittspridningen ökar kraftigt över hela landet och vi ser början på det som man ibland kallar den tredje vågen. Mycket hänger även fortsätt-ningsvis på oss själva genom att följa alla råd och rekommendationer och hålla i och hålla ut. Jag tror bestämt att vi seniorer är bäst i klassen på detta!

Vi måste också för framtiden dra lärdom av vad som hänt för att vara bättre förberedda nästa gång något liknande inträffar.

Den Coronakommission som regeringen tillsatt kom före jul med sin första rapport med titeln ”Äldreomsorgen under pandemin”. Där konstaterade man bland annat att strategin att skydda de äldre har misslyckats, att äldreomsorgens institutioner har strukturella brister, att besluten om åtgärder för äldreomsorgen var sena och otillräckliga samt att läkarnärvaro och individuella läkarbedömningar i särskilda boenden borde ha säkerställts.

Coronakommissionen har många förslag till åtgärder. Bland annat föreslår man en bättre samordning mellan regioner och kommuner med sammanhållen journalhållning, att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen måste säkerställas, att anställningstryggheten bland anställda i vård och omsorg måste stärkas och att ledarskapet måste förbättras.

Framtiden

Det kan verka svårt och alltför optimistiskt just nu men jag är övertygad om att det finns en bra framtid för oss seniorer. Hur den kommer att se ut vet vi naturligtvis inte. Som 70-plussare ser jag och min hustru framåt trots att det ibland under det senaste året varit tråkigt och tungt.

Vändningen kommer! Var så säker! Jag vill därför uppmana oss alla att till och börja med ta tillvara möjligheten till en vaccination. Ett eller två stick i armen kan ändra på så mycket. Ta hand om er, håll i och håll ut! Och framförallt ta hand om varann!

Önskar allt gott!

/Per-Anders Westhed, Senior Centerpartist