Falualliansen säger nej till Galmsjömyran

Den politiska ledningen i Falun, med Falualliansens samarbetspartier, säger nej till vindkraftprojektet Galmsjömyran söder om Lumsheden i sydöstra delen av Falu kommun. När frågan om att tillstyrka eller avstyrka projektet blir aktuell så kommer Falualliansen att säga nej till etableringen. Partierna kommer att nyttja den kommunala vetorätten som ger en kommun möjlighet att stoppa en vindkraftsetablering.

- Vi är i grunden positiva till fortsatt vindkraftutbyggnad. Men vi har också som kommunpolitiker ett
ansvar för hur stor påverkan på närliggande bebyggelse som vi kan medge. I det här fallet menar vi
att påverkan blir för stor, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.
Den främsta anledningen till Falualliansens ställningstagande är att den föreslagna etableringen
skulle ha stor påverkan på samhället Lumsheden. Det finns även ett flertal sommarstugor inom och i
nära anslutning till det tänkta utbyggnadsområdet som påverkas. Flera skulle utsättas för stor visuell
påverkan, ljud och i vissa fall inskränkningar i möjligheterna för ägarna att nyttja sina stugor för
övernattning. Sammantaget innebär det att Falualliansen inte kan tillstyrka projektet i dess
nuvarande form.
- Som förslaget är utformat så ser vi inte att det räcker med mindre justeringar, utan ett större omtag
krävs. Därför anser vi att det bästa är att entreprenören återkommer med ett nytt förslag som är
bättre anpassat till de lokala förhållandena, säger Mats Dahlberg (M), kommunalråd.
Den politiska ledningen initierar nu ett uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
revidera Falu kommuns vindbruksplan. Den tekniska utvecklingen på vindkraftområdet under de
senaste tio åren har inneburit att totalhöjden för kraftverk som uppförs idag är väsentligt större än
när planen antogs. Det finns därför anledning att aktualisera planen så att den tar bättre hänsyn till
dagens förutsättningar.