Här kan du läsa om Vår lokala politik i Ludvika-Grangärde.

Har du vidare frågor får du gärna kontakta Claes Söderberg, ordförande.

Vi i Centerpartiet Ludvika-Grangärde värnar om kommunens invånare och jobbar för ett bättre Ludvika från ett humanistiskt synsätt.

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Alla människors frihet och lika värde är utgångspunkten för vår politik. Vi tror på människors vilja och förmåga att ta ansvar för sig själva och varandra. Vi vill att så många som möjligt skall vara delaktiga och ha inflytande i de beslut som de berörs av.

Barnen är vår viktigaste investering. Hellre stärka barn tidigt än laga trasiga vuxna. En tryggare skola.

Alla barn har rätt till en bra utbildning oavsett i vilken skola man går. En skola där elevernas trygghet och kunskapsutveckling är i fokus. Det är viktigt med stöd för både ungdomar och pedagoger. För oss är skolan en av de viktigaste satsningarna. Det är i skolan grunden för en människa läggs. Det ska även vara färre elever per lärare, likaså i förskoleklasser, för att barnen ska känna trygghet och bli sedda. Det behövs en satsning på fler resurser till skolan. Vi tror också på mer rörelse i skolan där vi vet att rörelse är bra för den psykiska hälsan samt ökar inlärningsförmågan vilket också leder till bättre resultat.

Vård och omsorg.

Ludvika kommun har hög sjukfrånvaro bland personalen inom vård och omsorg och där behöver vi som arbetsgivare ta ett större ansvar för arbetsmiljön. En bättre arbetsmiljö attraherar kompetent och engagerad personal till omsorgen, vilket i sin tur lägger grunden till en trygg och säker omsorg. Chefer och personal ska ha mer inflytande över sin arbetsplats, det är dom som vet bäst hur verkligheten ser ut. Det ska finnas vårdplatser samt vårdboenden i hela kommunen. Forskning har visat att när barnomsorg och äldrevård kombinerats så har både det psykiska måendet och hälsan förbättrats. Vi i Centerpartiet tror att det finns vinster för samtliga att även införa det i andra grupper med olika behov så vi föreslår därmed ett kombinerat LSS och äldreboende där vi tror att livskvalitén blir bättre samt att arbetet för personalen blir mer motiverande.

Alla äldre med hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt som den äldre och anhöriga kan vända sig till.

Landsbygd.

Vi vill att HELA vår kommun ska leva och utvecklas. Du ska ha större möjligheter att arbeta och gå i skolan där du bor. Därför föreslår vi återöppnande av skolor för att minska restiden och förkorta dagarna för eleverna. Vår digitala infrastruktur gör det möjligt att jobba på distans och därför föreslår vi även arbetshubbar i byarna. Då kan fler ges möjlighet att arbeta där man bor men tillsammans med andra. Vi ska också ta vara på landsbygdens potential i den gröna omställningen. Vi behöver bättre möjligheter till mer lokalproducerade livsmedel. Den viktigaste tillgången i arbetet för en levande landsbygd är de människor som bor där. Därför vill vi att besluten ska fattas så nära dem som berörs som det är möjligt. Så stärker vi den lokala demokratin och fattar klokare beslut för landsbygden.

Kommunen ska underlätta för småföretagen.

Kommunen ska underlätta för småföretagen genom att utveckla Samarkand och förenkla handläggningen.

Bättre samarbete och ökad kunskap kring barn och ungdomars psykiska hälsa.

Antalet barn och unga som mår psykiskt dåligt har ökat. Unga i Ludvika kommun har valt att avsluta sina liv och några har gjort försök. Studier visar att självmord och självmordstankar även ”smittar av sig”.
I dag är självmord den vanligaste dödsorsaken hos unga människor mellan 15-24 år.
Det finns många olika kanaler för unga att komma i kontakt med olika former av självskadebeteenden. Studier visar att samtal om problematiken och kunskap minskar antalet försök.
Skolan är en central plats för ungdomar att utbyta tankar och idéer kring denna problematik.
Ludvika kommun behöver därför en konkret samordnad handlingsplan för suicidprevention för att inte fler barn, unga och familjer ska drabbas. Centerpartiet Ludvika-Grangärde föreslår därför att:

en satsning genomförs i skolan med syfte att få ungdomar att prata om självskadebeteende och självmordstankar samt att ge dem och vuxna kunskap i detta och vad man kan göra när man mår dåligt psykiskt.

temadagar i skolorna genomförs där det ges tid att diskutera ämnen kring självskadebeteende/självmord samt bjuda in organisationer som jobbar med detta för att på ett djupare plan komma till rätta med problematiken.

stärka elevhälsan och elevhälsans samverkan med sjukvården och socialtjänsten för att tidigt fånga upp unga som mår dåligt.

Vi vill verka för en öppen och transparent kommunikation i kommunen.

Vi behöver ett sammanhållet ledarskap i kommunen och skapa ett ökat lokalt inflytande. Beslut ska fattas nära människor.

Ordning och reda i den kommunala ekonomin. På riktigt!

Förbättra styrningen och projekteringen i de kommunala projekten.

Vi ska se till att de stora byggprojekten upphandlas korrekt och håller budgeten. Pengar ska satsas där dom behövs som bäst. I skola, vård och omsorg.

Stimulerande kultur och fritidsaktiviteter för ALLA.

Det är viktigt med stimulerande kultur och fritidsaktivi­teter där det finns sunda vuxna. Vi föreslår därför att bygga tre idrottshallar för att öka utbudet av inomhusidrott. Väsman strand är en mycket fin del av Ludvika. En ­utmärkt plats för människor att samlas på. Vi vill utöka ­aktiviteter för alla med bland annat en skateboardpark och ­boendemöjligheter. Vi vill att unga ska ha tillgång till olika aktiviteter. Vi vill skapa förutsättningar för ett bredare utbud där unga kan träffas och utöva intressen i gemenskap som tex motorsport, teater och e-sport. Vi vill även att aktiviteter ska anpassas för att inkludera alla oavsett ekonomiska förutsättningar eller ­funktionsnedsättningar.

En fungerande kollektivtrafik.

Idag är det Dalatrafik som beslutar om tiderna för resor till och från skolorna vilket innebär att skolorna får anpassa skoltiderna efter dessa. Vi anser att det ska vara tvärtom. En del barn får väldigt långa dagar för att restiden tar lång tid vilket också drabbar träningstider och andra fritidsaktiviteter.

Barn som går i skolan ska ha rätt att kunna röra sig fritt till och från socialt umgänge och fritidsaktiviteter vilket gynnar utvecklingen hos våra barn och unga. Vi i Centerpartiet vill ­ändra tillbaka start och sluttid för skoltiden så att kommunen själv får bestämma tiderna i stället för Dalatrafik. Vi vill också utöka möjlig­heterna för ungdomarna att åka kollektivt även på fritiden och lov.

Integration.

För att få ut fler i arbete och minska utanförskapet så vill vi satsa på ”Etableringslyftet” som skapar möjligheter för de som står utanför arbetsmarknaden att snabbare komma till egen försörjning.

Ludvika ska vara en attraktiv kommun och då behövs bra skolor, stort utbud av fritidsaktiviteter, bra vård samt trivsamma boendemiljöer!

Håller du med? Bli medlem! Swisha 150 kr till 123–4218533 tillsammans med personnummer och mejladress.